0(0)

การงานอาชีพ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์อธิบายหน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน วิธีการดูแลรักษาทำความสะอาด จัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน วิธีเลือกใช้และดูแลรักษาและทำความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย กระบวนการดูแลรักษาและทำความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า

วิเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการทำงานเลือกใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างสร้างสรรค์  และเหมาะสมกับงาน โดยคำนึงถึง ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสังคม ปฏิบัติผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน กระบวนการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นำเสนอผลงาน และแนวทางการประกอบ อาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ ทำงานด้วยความ เสียสละ มีความปลอดภัย และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัยและ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ยึดมั่น ค่านิยมที่ดีงาม ความสามัคคีและเสียสละ

ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและ จิตสาธารณะ (Public Service) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ง 1.1  ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.6/4 , ม.6/5 , ม.6/6 , ม.6/7

ง 2.1  ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4

 

รวมทั้งหมด  11  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน?

1. นักเรียนควรปฏิบัติตนเป็นคนดีในหน้าที่และบทบาทของความเป็นลูก นักเรียนและสมาชิกในชุมชน 2. การดูแลรักษาและทำความสะอาดบ้านและโรงเรียนอย่างถูกวิธี เป็นประจำสม่ำเสมอ จะทำให้บ้านและโรงเรียนสะอาด สวยงาม น่าอยู่ สะดวกต่อการใช้งาน ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรคและเชื้อโรค 3. การจัดสวนในบ้านและโรงเรียนให้สวยงามเป็นงานที่มีประโยชน์ทั้งต่อตัวนักเรียนเอง สมาชิกในบ้านและโรงเรียน
บทที่ 1 ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว
บทที่ 2 เครื่องใช้ในบ้าน
บทที่ 3 การดูแลรักษาและจัดตกแต่งบ้าน
บทที่ 4 การดูแลรักษาและจัดตกแต่งห้องเรียน
การมอบหมายงาน 1
การมอบหมายงาน 2
การมอบหมายงานท้ายบท
แบบทดสอบหน่วยที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย?

1. การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส สถานที่ ฤดูกาล รูปร่างและสีผิวมีส่วนช่วยให้ผู้สวมใส่มีความมั่นใจและมีบุคลิกภาพดี 2. การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่ใช้ทำ เพื่อให้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายคงสภาพเดิมได้ยาวนาน 3. การตัดเย็บเสื้อผ้าต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการตัดเย็บ และขั้นตอนการตัดเย็บเสื้อผ้าอย่าง ถูกวิธี 4. การรู้จักดัดแปลงเสื้อผ้าที่ชำรุดหรือเก่าให้เป็นเสื้อผ้าหรือของใช้ใหม่ ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และประหยัดค่าใช้จ่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารและ โภชนาการ?

การเก็บ ถนอม และแปรรูปอาหาร ทำให้อาหารเก็บได้นานขึ้น เพราะช่วยยับยั้งหรือทำลายจุลินทรีย์และเอนไซม์ที่มีส่วนทำให้อาหารเน่าเสีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานเกษตร?

1. การปลูกพืชมี ความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ครอบครัวและอาชีพโดยก่อให้เกิดผลิตผลที่สามารถนำไปใช้บริโภคภายในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้เมื่อนำไปจำหน่าย ช่วยสร้างเสริมบรรยากาศและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. การขยายพันธุ์พืชเป็นการเพิ่มหรือทวีจำนวนต้นพืชที่มีอยู่แล้วให้มีจำนวนหรือปริมาณที่มากขึ้น โดยรักษาสภาพเดิม ก่อให้เกิดอาชีพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ เกิดพันธุ์ใหม่และมีแนวคิดในการพัฒนางานขยายพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานช่าง?

การติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้าน และโรงเรียนด้วยตนเอง และทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการจัดการในการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในด้านความขยัน อดทน รับผิดชอบและซื่อสัตย์ ยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียนโดยใช้พลังงานทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและไม่ทิ้งให้เป็นขยะ

ข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2564

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

19 ผู้เรียน

เรียน