0(0)

การงานอาชีพ 2 ชั้น ม. 4/2

หลักสูตรรายวิชา

          ศึกษาวิเคราะห์วิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานอย่าง มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและกระบวนการแก้ปัญหาที่ดีในการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ และทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน

วิเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการทำงานเลือกใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างสร้างสรรค์  และเหมาะสมกับงาน โดยคำนึงถึง ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสังคม ปฏิบัติผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน กระบวนการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นำเสนอผลงาน และแนวทางการประกอบ อาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ ทำงานด้วยความ เสียสละ มีความปลอดภัย และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัยและ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ยึดมั่น ค่านิยมที่ดีงาม ความสามัคคีและเสียสละ

ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและ จิตสาธารณะ (Public Service) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. อธิบายวิธีการดูแลรักษาและการทำความสะอาดบ้านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  • 2. เลือกใช้อุปกรณ์การทำความสะอาดบ้านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งงานภายในบ้านและบริเวณบ้าน
  • 3. สามารถทำความสะอาดบ้านงานภายในบ้านและบริเวณบ้านได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน20h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดูแลรักษาและจัดตกแต่งบ้าน?

การทำงานเพื่อการดำรงชีวิตจะต้องใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม ลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน และใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
งานนำเสนอ
การมอบหมายงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการในบ้าน?

การจัดการในบ้านจะต้องใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ ในการแสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม ลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน และใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารและโภชนาการ?

อาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการจะต้องเลือกวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย และปรุงอย่างสงวนคุณค่าทางอาหาร โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ ในการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน และใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย?

การเพาะปลูกพืชจะต้องใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม ลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

15 รายวิชา

21 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4