0(0)

การงานอาชีพ 4 รหัสวิชา ง 32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

หลักสูตรรายวิชา

           คำอธิบายรายวิชา

                 ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต ในเรื่องการเลือกใช้ ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การประดิษฐ์ชองใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช การบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า การติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน การเลี้ยงสัตว์ แนวทางการเข้าสู่อาชีพ การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ ประสบการณ์ในอาชีพ และคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

โดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการในการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน และทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต

เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน รวมถึงมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

ตัวชี้วัด

ง 1.1     ม.4-6/1              อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

ง 1.1     ม.4-6/2              สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน

ง 1.1     ม.4-6/3              มีทักษะการจัดการในการทำงาน

ง 1.1     ม.4-6/4              มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

ง 1.1     ม.4-6/5              มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต

ง 1.1     ม.4-6/6              มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน

ง 1.1     ม.4-6/7              ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ง 2.1     ม.4-6/1              อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ

ง 2.1     ม.4-6/2              เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ

ง 2.1     ม.4-6/3              มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ

ง 2.1     ม.4-6/4              มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

รวม 11 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

หน่วยที่ 5 งานช่าง

ความสำคัญของงานช่าง
ทักษะในงานช่าง
การติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน

หน่วยที่ 6 งานประดิษฐ์

หน่วยที่ 7 งานธุรกิจ

หน่วยที่ 8 งานอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

29 รายวิชา

273 ผู้เรียน

เรียน