0(0)

การงานอาชีพ 5 ม.5/1

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายวิชาพื้นฐาน                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                                     เวลา 20 ชั่วโมง

 

ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต ในเรื่องการเลือกใช้ ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การประดิษฐ์ชองใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช การบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า การติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน การเลี้ยงสัตว์ แนวทางการเข้าสู่อาชีพ การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ ประสบการณ์ในอาชีพ และคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพโดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการในการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน และทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต

เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน รวมถึงมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

ง 1.1     ม.4-6/1              อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

ง 1.1     ม.4-6/2              สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน

ง 1.1     ม.4-6/3              มีทักษะการจัดการในการทำงาน

ง 1.1     ม.4-6/4              มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

ง 1.1     ม.4-6/5              มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต

ง 1.1     ม.4-6/6              มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน

ง 1.1     ม.4-6/7              ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.1     ม.4-6/1              อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ

2.1     ม.4-6/2              เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ

2.1     ม.4-6/3              มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ

2.1     ม.4-6/4              มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

รวม 11 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

20 บทเรียน

หน่วยที่ 1 การดำรงชีวิตในครอบครัว

เรื่องที่ 1 ทักษะการทำงานร่วมกัน3:32
เรื่องที่ 2 สถาบันครอบครัว9:43
เรื่องที่ 3 ปัญหาครอบครัวและแนวทางแก้ไข10:52
เรื่องที่ 4 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในครอบครัวและสังคม00:00:00
เรื่องที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว00:00:00

หน่วยที่ 2 การดัดแปลง ตกแต่งเสื้อผ้า

หน่วยที่ 3 การถนอมและการแปรรูปอาหาร

หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย

หน่วยที่ 5 การเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

15 รายวิชา

266 ผู้เรียน

เรียน