0(0)

การงานอาชีพ 6 ม.6/5

หลักสูตรรายวิชา

อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่สนใจ เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา เลือก และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงาน เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและเจตคติที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติงานการจัดทำโครงงานตามความถนัดและความสนใจ ฝึกประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ โดยสามารถจำลองอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมอาชีพ ได้โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีการทำงานเป็นกลุ่มร่วมคิด ทำ แก้ปัญหาและจัดการ   สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมาย

                สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงาน โดยมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้อย่างถูกวิธี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการประกอบอาชีพ มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพและมีลักษณะนิสัยในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รหัสตัวชี้วัด 

ง 4.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.6-4/4

รวมทั้งหมด 4  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 1 การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต?

-การเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตนเองหรือเรียนรู้แนวทางสู่อาชีพที่ตนเองสนใจ -การเตรียมตัวในการสมัครงานที่ดี
เรื่องที่ 1 หลักการทำงานและทักษะในการทำงาน6:41
เรื่องที่ 2 ลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า3:26

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย?

-การนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้ในการประกอบอาชีพทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ -การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาชีพและภูมิปัญญาไทยทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่าง?

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับอาชีพโดยสร้างสถานการณ์จริงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ -ปฏิบัติกิจกรรมอาชีพเป็นการจำลองจากประสบการณ์จริงทำให้เกิดแนวทางในการเลือกอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดการผลผลิตทางการเกษตร?

การนำเอาคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมมาใช้ในการเลือกอาชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการประกอบอาชีพทำให้ส่งผลสำเร็จในการทำงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเลี้ยงสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานธุรกิจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งานอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

15 รายวิชา

266 ผู้เรียน

เรียน