0(0)

การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) ม.5/1

 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • อัปเดตล่าสุด ธันวาคม 7, 2021

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

I 30202 การสื่อสารและการนำเสนอ : IS 2

(Communication and Presentation : IS 2)

รายวิชาเพิ่มเติม                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                                ภาคเรียนที่ 2จำนวน  1 หน่วยกิต                                                                        เวลาเรียน  40 ชั่วโมง

เงื่อนไขการเรียน : ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนรายวิชา I 30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้มาก่อน

 

          ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์ จากรายวิชาเพิ่มเติม  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว 4,000 คำ หรือเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 2,000 คำ มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสาร นำเสนอความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน และถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

 

ผลการเรียนรู้

 1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีเขียนโครงร่าง
 2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ภาษาไทยความยาว 4,000 คำ หรือ ภาษาอังกฤษ
  ความยาว 2,500 คำ
 3. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation)
  หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย
 4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนา/วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-conference,
  social media online
 5. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน และถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์

 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

หน่วยที่ 1 เขียนโครงร่าง

หน่วยที่ 2 ผสานงานเขียน

หน่วยที่ 4 แลกเปลี่ยนนำเสนอ

หน่วยที่ 4 Transfer to public

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

246 ผู้เรียน

เรียน