5.00(1)

การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือความต้องการที่คำนึงถึงผู้ใช้ด้วยการคิดเชิงออกแบบและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน  เพื่อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงความต้องการ พัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ตนเองสนใจ
โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ศึกษาการพัฒนาผลงาน การสร้างประโยชน์จากผลงาน  และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือสร้างประโยชน์จากผลงานของตนเอง  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองให้เป็นที่รู้จักและก่อให้เกิดประโยชน์  ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  มีทักษะในศตวรรษที่ 21  และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม/สมมติฐาน  (Hypothesis Formulation)  การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Communication ) การบริการสังคมและ จิตสาธารณะ (Pubic Service)  บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ว 4.1 ม.5/1  ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากร ในการทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

 

รวมทั้งหมด   1   ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

การคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

ความรู้กับการแก้ปัญหา1 :  ความรู้พื้นฐาน  10:16
ความรู้กับการแก้ปัญหา2 : ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน12:38
การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา 1 : การระบุและตีความปัญหา10:58
การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา 2 : การพัฒนาแนวคิด8:29
การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา 3 : การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา14:26
กิจกรรมที่1.1 ช่วยคุณสมาร์ท
กิจกรรมที่1.2 วางระบบท่อน้ำ
กิจกรรมเสนอแนะที่ 1.1 สำรวจก่อนสร้าง
กิจกรรมเสนอแนะที่ 1.2 สร้างอย่างมีความรู้
กิจกรรมเสนอแนะที่ 1.3 สร้างอย่างมีทักษะ
กิจกรรมเสนอแนะที่ 1.5 คิดอย่างไรให้คุ้มค่า
กิจกรรมเสนอแนะที่ 1.6 ประมวลกระบวนการคิด
กิจกรรมท้ายบทที่ 1
กิจกรรมเสนอแนะที่ 1.4 พัฒนาแนวคิดพิชิตปัญหา

โครงงานกับการแก้ปัญหา

การสร้างประโยชน์จากผลงาน

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (4 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

197 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ดีมาก

เรียน