หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว?

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี?

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบทางเทคโนโลยี?

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วันดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน?

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น?

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 กรณีศึกษาการทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม?

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 1 อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือ ปัจจัยที่ส่งผล ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2 ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจข้อมูลที่ จำเป็น นำเสนอ แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและดำเนินการ แก้ปัญหา 4 ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการ ปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา 5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย
4.2เรื่องเครื่องมือช่างพื้นฐาน

4.2 เครื่องมือช่างพื้นฐาน

        ในการสร้างชิ้นงานตามแบบร่างที่ออกแบบไว้ใหเมีความถูกต้องทั้งรูปร่าง มาตราส่วน และมีความสวยงามนั้น นอกจากจะต้องเลือกวัสดุที่เหมาะสมแล้ว จะต้องเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับชนิดของงานและวัสดุด้วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและได้ชิ้นงานตามต้องการเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องมือสำหรับการวัดขนาด เครื่องมือสำหรับการตัด และเครื่องมือสำหรับการเจาะ

         เรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือช่างพื้นฐาน ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันที่ทุกคนควรรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงของเราเพื่อซ้อมแซมเครื่องใช้ในบ้านเราเองและเรามาดูกันนะค่ะว่ามีอะไรบ้างมีประเภทไหนบ้างใช้งานยังไงบ้างลักษณะยังไรลองชมข้างล่างนี้  เครื่องมือพื้นฐานมีอะไรบ้าง เช่น

t-1-min1.ไขควงเช็คไฟ  ใช้ตรวจวงจรไฟฟ้าจุดต่าง ๆว่ามีกระแสไฟฟ้าหรือไม่

t-2-min2. ไขควงปากแบน หรือปากตรง  ใช้ขันสกรูหัวแบน

t-3-min3. ไขควงปากแฉก  ใช้ขันสกรูหัวสี่แฉก

t-4-min4. ไขควงปากแบนและไขควงปากแฉก ใช้ขันสกรูหัวแบนและหัวสี่แฉกในงานช่างไฟฟ้า

t-5-min5. ประแจตัว L  ใช้ขันน็อตขนาดต่าง ๆ ซึ่งมีหัวน็อตเป็นรูปหกเหลี่ยม

t-6-min6. ประแจแหวน ใช้ขันน็อตหกเหลี่ยม

t-7-min7. ประแจแหวนและประแจปากตาย ใช้ขันน็อตหัวหกเหลี่ยม และหัวสี่เหลี่ยม

t-8-min8. คีมตัดสายไฟ ใช้ตัดสายไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ ตามต้องการ

t-9-min9. คีมตัดและคีมจับ ใช้ปลายปากจับชิ้นงาน และด้านในใช้ตัดสายไฟ

t-10-min10.คีมปากจิ้งจก ใช้ตัดและจับชิ้นงานเล็ก ๆ

t-11-min11.คีมปากนกแก้ว ใช้ตัดลวดและใช้ผูกลวดกับเหล็ก

t-12-min12. ประแจเลื่อน ใช้จับชิ้นงาน

t-13-min13. คีมล็อก ใช้จับชิ้นงานต่าง ๆ ที่มีความมั่นคงมาก

t-14-min14. กรรไกร  ใช้ตัดงานโลหะแผ่น

t-15-min15. รีเวดร์ ใช้ยึดจับชิ้นงานโลหะ 2 ชิ้น เข้าด้วยกัน

t-16-min15. หัวแร้งบัดกรี ใช้บัดกรีต่อเชื่อมตัวนำไฟฟ้า

t-19-min 16. มัลติมิเตอร์  ใช้วัดแรงดัน  กระแส และความต้านทานไฟฟ้า

t-20-min17. สว่านข้อเสือ ใช้เจาะรูงานไม้

t-21-min18. สว่านเฟือง  ใช้เจาะรูขนาดชื้นงานเล็กในงานช่างไม้

t-22-min19. สว่านไฟฟ้า  ใช้เจาะรูขนาดต่าง ๆ ต้องใช้คู่กับดอกสว่าน (ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงาน)

t-23-min20. ดอกจำปา  ใช้ขันหัวสว่าน ในการใส่ดอกสว่านให้แน่น

t-24-min21. ดอกสว่าน  ใช้เจาะรูกลม ๆ ขนาดต่าง ๆ

t-25-min22. ค้อนเหลี่ยมสันขวาง  ใช้ตอกตะปูเข็มขัดรัดสายไฟฟ้า

t-26-min23. ค้อนหงอน  ช้ตอกตะปูงานช่างไม้

t-27-min24. ค้อนหัวยาง  ใช้งานโลหะแผ่น

t-28-min25. เลื่อยเหล็ก ใช้ตัดโลหะ

t-29-min26. เลื่อยลันดา  ใช้ตัดไม้ขนาดต่าง ๆ

t-30-min27. เลื่อยลอ  ใช้ตัดไม้ขนาดเล็ก

t-31-min28. เลื่อยเซาะร่อง  ใช้เซาะร่องขนาดเล็ก

t-33-min29. สิ่ว  ใช้เซาะร่องขนาดเล็ก

t-34-min30. ตะไบหางหนู  ใช้แต่งรูกลมขนาดเล็ก ๆ

t-35-min31.ตะไบ  ใช้งานโลหะ แต่งชิ้นงานให้เรียบ

t-36-min32. บุ้ง  ใช้งานไม้ แต่งผิวงานให้เรียบ

t-37-min33. สกัด  ใช้งานปูน

t-38-min34. กบ  ใช้แต่งผิวไม้ให้เรียบ

t-39-min35. ขวาน  ใช้ตัดไม้ขนาดต่าง ๆ

t-40-min36. แปรงทองเหลือง  ใช้สำหรับทำความสะอาดปลายหัวแร้ง

t-41-min37. เหล็กฉาก  ใช้วัดให้ได้มุมฉาก ใช้ในการตัดไม้หรือเหล็ก

t-42-min38. เกรียง  ใช้ขูดสีต่าง ๆ ออกจากชิ้นงาน

t-43-min39. ที่วัดระดับน้ำ  ใช้ปรับพื้นผิวต่าง ๆ ให้ได้ระดับเดียวกัน

t-44-min40. ลูกดิ่ง  ใช้ในการวัดแนวดิ่งจากด้านบนลงด้านล่าง

t-45-min41. เต้า  ใช้ตีเส้นตรง

t-46-min42. ตลับเมตร  ใช้วัดความยาวของสิ่งของต่าง ๆ