0(0)

การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ท31204 ม.4/7,8

หลักสูตรรายวิชา

อ่านข้อเขียนประเภทต่างๆทั้งวรรณกรรมในรูปแบบของบันเทิงคดี   สารคดี  ที่เป็นร้อยแก้ว  และร้อยกรอง   พิจารณาแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  วิเคราะห์  วิจารณ์  แสดงทัศนะเกี่ยวกับหนังสือประเภทต่างๆ  ตามขั้นตอน   แยกองค์ประกอบของวรรณกรรมเลือกอ่านวรรณกรรมที่มีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์เนื้อหาและภาษาและแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์    เพื่อให้สามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  วิเคราะห์วิจารณ์   เข้าใจสารของผู้แต่ง   แสดงความ คิดเห็นเชิงวิจารณ์เรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล   ตลอดจนเห็นคุณค่าและเลือกอ่านวรรณกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
โดยใช้กระบวนการอ่านกระบวนการทางภาษากระบวนการกลุ่มกระบวนการคิดวิเคราะห์  สาธิตการฝึกปฏิบัติ   การสืบค้นข้อมูล   การรายงาน   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต   และมีวินัยใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
โดยผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยวิธีการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริงด้วยการทดสอบและมิติคุณภาพจากแบบสังเกตของการปฏิบัติงานอิงมาตรฐานการเรียนรู้และครอบคลุมทุกผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1. อ่านบทกวีบทวิจารณ์และวิเคราะห์บทกวีแต่ละประเภทได้ตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอเข้าใจ2. ความหมายมุ่งหมายและหลักพื้นฐานของการอ่านหนังสือ
3. อ่านวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วร้อยกรองแล้วสามารถแสดงทัศนะเขียนแนะนำวิจารณ์หนังสือได้ตามขั้นตอน
4. อ่านเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมได้ตามที่กำหนด
5. ใช้ความรู้จากการอ่านมาตัดสินใจแก้ปัญหาแล้วกำหนดแนวทางปฏิบัติได้
6.ร่วมกันค้นหาแนวทางพิจารณาวรรณกรรมร้อยแก้วประเภทสารคดีและบันเทิงคดีตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอบ
7. วิเคราะห์ลำดับขั้นตอนวิจารณ์สารคดีและบันเทิงคดีได้ตามหลักเกณฑ์

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

ก่ารอ่าน

การอ่านเบื้องต้น

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

15 รายวิชา

205 ผู้เรียน

เรียน