0(0)

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม.6/6

หลักสูตรรายวิชา

รหัสวิชา   ว33281                          วิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1  หน่วยกิต                                                                                                         เวลา  40 ชั่วโมง

ศึกษา ฝึกทักษะ/ กระบวนการในสาระต่อไปนี้

 

ศึกษาหลักการโปรแกรมเบื้องต้น ลำดับการทำงาน กระบวนความ ผังงานโครงสร้าง หลักการโปรแกรมแบบโครงสร้าง คำสั่งในการประมวลผล คำสั่งในการคำนวณ ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ข้อมูลแบบต่าง ๆ คำสั่งควบคุมโปรแกรมแบบต่าง ๆ คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผล

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ (ไพธอน) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเบื้องต้น และสามารถเขียนลำดับการทำงานโดยใช้คำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 

ผลการเรียนรู้ 

  1. อธิบายความเป็นมาของการใช้คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ได้
  2. อธิบายรูปแบบโปรแกรมสั่งงานและกระทำกับโปรแกรมได้
  3. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์และวางแผนในการสร้างรูปด้วยคำสั่งทำซ้ำและการสร้างกระบวนความ
  4. เข้าใจในการใช้ตัวแปรสร้างกระบวนความ
  5. บอกและใช้เครื่องมือชุดต่างๆในการปฏิบัติการเขียนโปรแกรมได้
  6. บอกลำดับการทำงานและวางแผนผังการทำงานได้
  7. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม
  8. อธิบายการใช้คำสั่งจัดการข้อมูลได้
  9. สร้างผลงานสร้างสรรค์จากโปรแกรมตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้ด้วยความรับผิดชอบ ขยัน

ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีวินัย

  1. มีความรู้ความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมขั้นสูงได้

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

1. รู้จักกับเครื่องคอมพิวเตอร์

1.1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น14:00
1.2 ภาษาคอมพิวเตอร์13:31

2. หลักการโปรแกรมเบื้องต้น

3. เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน

4. การใช้ตัวแปรภาษาไพธอน

5. การใช้คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข

6. การใช้คำสั่งแบบวนซ้ำ

7. สร้างสรรค์ชิ้นงาน

เกี่ยวกับผู้สอน

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
5.00 (1 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

160 ผู้เรียน

เรียน