0(0)

การเขียน 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

หลักสูตรรายวิชา

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                        รายวิชาเพิ่มเติม

                รหัส ท 32201  วิชา การเขียน 1                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

                เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ( 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) จำนวน 0.5 หน่วยกิต

                                                                  

ศึกษาการเขียนสะกดคำ  การใช้คำสื่อความหมาย  การลำดับความได้อย่างถูกต้อง  เข้าใจสำนวนโวหาร  คำพังเพย  สุภาษิต  เขียนเรียงความได้อย่างสร้างสรรค์  มีศิลปะ  ย่อความประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  เขียนบันทึกเตือนความจำ  เขียนจดหมายและเขียนประกาศเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม   เขียนแผนผังฉันทลักษณ์   ฝึกแต่งบทร้อยกรองประเภท

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  เพื่อให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการอ่าน  มีความสามารถในการสื่อสาร ในการคิด ในการใช้ทักษะชีวิต เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

เพื่อเป็นพื้นฐานการนำไปใช้ในการศึกษาในรายวิชาอื่นการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และใช้สำหรับพัฒนาวิชาชีพต่อไป รวมถึงมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม              มีความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคมรวมถึงมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

 

ผลการเรียนรู้

  1. เขียนสะกดคำได้ถูกต้องตลอดจนใช้ถ้อยคำสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน

และลำดับความได้ถูกต้อง

  1. รู้และเข้าใจในสำนวนโวหารคำพังเพย  สุภาษิตและการนำไปใช้ได้
  2. เขียนเรียงความหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีศิลปะ
  3. ย่อความประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
  4. เขียนบันทึกเตือนความจำได้
  5. เขียนจดหมายประเภทต่างๆตามรูปแบบและใช้ภาษาได้เหมาะสม
  6. สามารถเขียนบรรณานุกรมได้ถูกต้องตามหลักการเขียน

 

รวมทั้งหมด  7   ผลการเรียนรู้

 

โครงสร้างรายวิชา

รายวิชา การเขียน 1   รหัสวิชา ท 32201   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1     เวลา     20   ชั่วโมง  จำนวน   0.5    หน่วยกิต

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ/สาระ

การเรียนรู้แกนกลาง

เวลา (ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน
1 เขียนถูกตามหลักไวยากรณ์ ข้อที่ 1 -เขียนสะกดคำได้ถูกต้องตลอดจนใช้ถ้อยคำสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน  และลำดับความได้ 5 20
2 รู้ชัดสำนวนไทย ข้อที่ 2 สำนวน สุภาษิต คำพังเพย รวมถึงความเป็นมาของสำนวน สุภาษิต หลักการนำไปใช้ 5 20
3 ใส่ใจในงานเขียน ข้อที่ 3,4,5,6 การเขียนเรียงความเชิงพรรณนาเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน   คำสอน บทความทางวิชาการ บันทึกเหตุการณ์  เรื่องราวในบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น นิทานชาดก 5 20
4 เรียนนำไปใช้ ข่อที่ 6,7,8 เขียนจดหมายกิจธุระ และเขียนบรรณานุกรมเพื่อประกอบเอกสารการค้นคว้า 5 20
ระหว่างภาคเรียน 80
ปลายภาค 20
รวม 100

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยที่ 1 รู้ชัดสำนวนไทย

ใบความรู้ เรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
เพิ่มเติมสำนวนไทย00:00:00
ใบงานที่ 1 เรื่อง สำนวนไทย
ใบงานที่ 2 เรื่องสำนวน สุภาษิต คำพังเพย

หน่วยที่ 2 ใส่ใจในงานเขียน

หน่วยที่ 3 เรียนรู้แหล่งอ้างอิง

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

352 ผู้เรียน

เรียน