0(0)

กิจกรรมแนะแนว 3 (ม.2/6)

หลักสูตรรายวิชา

                                                                    คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                               กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รหัส ก 22901  วิชา กิจกรรมแนะแนว 3                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

                                               เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ( 1ชั่วโมง/สัปดาห์)                                                                                          

( ด้านความรู้: K )  พัฒนาผู้เรียนทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  มุ่งเสริมสร้างเจตคติ  คุณค่าชีวิต  ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ประเทศชาติ  และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

( ด้านทักษะ/กระบวนการ: P)   ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสค้นพบความถนัด  ความสามารถของตนเอง

รวมถึงได้รับข้อมูลด้านต่างๆ เช่นการศึกษา  อาชีพ  สังคม เพื่อสามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัว

เข้ากับสังคมแวดล้อมได้

 

( ด้านคุณลักษณะ: A )  เสริมสร้างประสบการณ์  ความรู้  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดี

และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ฉันทำได้?

นักเรียนตระหนักและภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
สื่อ Power Point เรื่อง สิ่งที่ฉันทำได้
สื่อ Power Point เรื่อง เรื่องเล่าจาก ด.ช.ภีม
ใบงาน Mind Map “I can do” (ฉันทำได้)
สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง การควงปากกาของ ด.ช.ภีม
สื่อ Power Point เรื่อง แผนพัฒนาความสามารถของตนเอง
ใบงาน เรื่อง การพัฒนาความสามารถของฉัน

หน่วยที่ 2 เราและโลก?

นักเรียนรู้และเข้าใจความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสรรพสิ่งรอบตัว ตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำของตนเองต่อบุคคลและสิ่งอื่น สามารถปฏิบัติตนบนพื้นฐานการยอมรับและเห็นคุณค่าต่อผู้อื่น

หน่วยที่ 3 การเรียนพัฒนาได้?

นักเรียนรู้จุดเด่นและ จุดด้อยในการเรียน สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน การเรียนของตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้ดีขึ้น

หน่วยที่ 4 การสื่อสารสัมพันธ์?

นักเรียนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการสื่อสารสองทาง สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นในชีวิตประจำวันได้

หน่วยที่ 5 ชีวิตปลอดอบาย?

นักเรียนตระหนักถึงหนทางแห่งความเสื่อม เข้าใจผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม สามารถปฎิบัติตนเพื่อชีวิตที่ดีงาม ปลอดภัยจากอบายมุขต่างๆได้

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

162 ผู้เรียน

เรียน