0(0)

กิจกรรมแนะแนว 5 (ม.3/1)

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ชีวิตที่เป็นประโยชน์

ใบความรู้ ชีวิตที่เป็นประโยชน์
ใบงานเรื่อง ฉันเป็นประโยชน์
ใบงานเรื่อง วางแผนการทำประโยชน์เพิ่มคุณค่า

หน่วยที่ 2 รู้เขารู้เรา

หน่วยที่ 3 เรียนรู้สู่อนาคต

หน่วยที่ 4 อาชีพที่สนใจ

หน่วยที่ 5 คิดบวก ชีวิตบวก

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

162 ผู้เรียน

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน