หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส?

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 1) ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 2) บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
1.1 ทำความรู้จักสามเหลี่ยนมมุมฉาก

ทำความรู้จักสามเหลี่ยมมุมฉาก