หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส?

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 1) ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 2) บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
1.3 หาความยาวของด้านที่เหลือ

1.3 หาความยาวของด้านที่เหลือ