0(0)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 22101 (ม. 2/5) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (Ep. 1/6)

หลักสูตรรายวิชา

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับ

  • ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง จำนวนตรรกยะ  จำนวนอตรรกยะ  รากที่สอง  รากที่สาม
  • ปริซึมและทรงกระบอก  พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม  พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก
  • การแปลงทางเรขาคณิต  การเลื่อนขนาน  การสะท้อน   การหมุน
  • สมบัติของเลขยกกำลัง การดำเนินการของเลขยกกำลัง  สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกำลัง
  • พหุนาม การบวกและการลบเอกนาม  การบวกและการลบพหุนาม  การคูณพหุนาม  การหารพหุ นามด้วยเอกนาม

เพื่อให้สามารถใช้ความรู้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการในการแก้ปัญหา  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ใช้ภาษา และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงและนำความรู้  หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1  ม 2/1 ,ค 1.2  ม 2/1 , ค 2.1  ม 2/1 , ค 2.1  ม 2/2   ค 2.2 ม 2/3 , ค 2.2 ม 2/5

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

259 ผู้เรียน

เรียน