2.10(59)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2/1 – 2/5)

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหาการให้เหตุผล             การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสาระต่อไปนี้

สถิติ เข้าใจคำถามทางสถิติและใช้วิธีที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อตอบคำถามทางสถิติ อ่าน วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลซึ่งมีอยู่ในชีวิตจริงที่นำเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น และแผนภูมิรูปวงกลม รวมทั้งเขียนแผนภูมิรูปวงกลม เลือกใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลที่มีอยู่ในชีวิตจริง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ความเท่ากันทุกประการ ด้านและมุมคู่ที่มีขนาดเท่ากันของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน, มุม-ด้าน-มุม, ด้าน-ด้าน-ด้าน รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว การนำความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา การใช้สมบัติของความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม

เส้นขนาน สมบัติของเส้นขนานและเงื่อนไขที่ทำให้เส้นตรงสองเส้นขนานกัน รูปสามเหลี่ยมสองรูป   ที่เท่ากันทุกประการ โดยความสัมพันธ์แบบ มุม-มุม-ด้าน การนำสมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและความเท่ากันของรูปสามเหลี่ยมไปใช้ในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต การสร้างและการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม

การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช้สมบัติการแจกแจง กำลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของกำลังสอง

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า    ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ          การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้เรียน   เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล  สามารถสืบค้นความรู้และสารสนเทศ  สร้างองค์ความรู้  การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ  การบริการสังคมและ      มีจิตสาธารณะบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

บทที่ 2 ความเท่ากันทุกประการ

เนื้อหา ศึกษาได้ตามลิงค์ต่อไปนี้
แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 3 เส้นขนาน

บทที่ 1 สถิติ (2)

บทที่ 4 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต (เพิ่มเติม)

บทที่ 5 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง (เพิ่มเติม)

เกี่ยวกับผู้สอน

2.24 (62 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

136 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.1

Total 59 Ratings

5
2 การให้คะแนน
4
4 การให้คะแนน
3
0 คะแนน
2
1 คะแนน
1
1 คะแนน

ด.ญ.สุภาวดี ผลสุข ม.2/2 เลขที่36
ครูสอนเข้าใจง่ายค่ะ.

ณัฐวุฒิ วรรณภา ครูสอนเข้าใจง่ายเเจกคะเเนนดีม.2/2เลขที่4

ด.ญ.อนัญญา แก้วพินิจ ม.2/1 ครูสอนดีมากค่ะเข้าใจง่ายแล้วก็ครูใจดีมากๆให้คะแนนเยอะมากค่ะ

ด.ช.สิรภพืงามฉวี เลขที่12 2/2 ครูสอนเข้าใจง่าย

ด.ช.กษิดิ์เดช ประกิ่ง เลขที่2ม.2/2
ครูสอนได้เข้าใจมากๆค่ะ

ครูใจดี
ด.ช.เมฆสวรรค์ นามวงศ์ ม.2/2 เลขที่10

แจกคะแนนเก่งค่ะแต่งานเยอะไปหน่อย
ด.ญ.เกตุมณี ห้วยทราย เลขที่16ม.2/2

ด.ญ.วาสินี มลศิลป์ เลขที่ 30 ม.2/2 (หว่าหวา)
ครูสอนดี สอนเข้าใจค่ะ

ด.ญ วันวิสาข์ ศิริกาญจน์ ม.2/2 เลขที่29nครูสอนดีมากสอนเข้าใจมาก

ครูสอนเข้าใจ ครูใจดี

เข้าใจง่ายสอนดี คุณครูใจดี งานเยอะไปหน่อย แจกคะแนนเก่งมากค่ะ ด.ญ.อรปรียา รักบุญ ม.2/2 เลขที่37

ด.ญ.กัญญาณัฐ อนันตภักดิ์ ม.2/2 เลขที่15
(ครูสอนดี เข้าใจง่ายค่ะ)

ด.ญ.สิริน​ทรา​ เกตุ​สุวรรณ​ ม.2/1​ เลขที่29
คุณ​ครู​ใจดีมาก​ สอนเข้าใจง่ายมากค่ะ

คัมภีรภาพ เคนรักษา ม.2/1 เลขที่2

ด.ญ.อาภัสสรา แก้วกาโสก ชั้นม.2/1เลขที่37B
พอได้ความรู้ อาจจะเข้าใจบ้างบางเรื่องและยังไม่ค่อยเข้าใจกับบางเรื่องค่ะ

ด.ช​ ภาณุ​พงศ์​ นันทา​ ม.2/2 ครูใจดีสอนเข้าใจคับ

ด.ญ. นันธราทิพย์ ชอบลำ เลขที่ 23 ม.2/2 (ครูใจดีมากค่ะ)

ด.ญ. มธุรดา คล่องดี ม.2/2 เลขที่27
(ครูสอนดีมากค่ะ เข้าใจง่าย)

ด.ญ.เจนจิรา เฉลิมแสน เลขที่13 ม.2/1 ครูอธิบายชัดเจนค่ะ

ด.ญ.ทิพย์นารา ฝาเฟี้ยม ม.2/1เลที่17 ครูสอนเข้าใจมากเลยค่ะ ครูใจดีมาก

หนูชื่อตระการ ผ่านเมือง ค่ะ หนูมีความรู้สึกภูมิใจที่ได้เรียนกับคุณครูรู้สึกดีเมื่อได้ความรู้ใหม่ๆ ขอบคุณค่ะ

ด.ญ.​กัลย​รัตน์​ ไชย​เดช​ เลขที่​12​ ม.2/1
ครูสอนเข้าใจง่ายดีค่ะ

ด.ญ.พิมพ์ชนก โพธิโชติ เลขที่25ม.2/1เอม
ครูสอนเข้าใจ ครูแจกคะแนนเยอะ หาเนื้อหาที่เข้าใจง่ายมาสอนค่ะ

ปาริชาติ กองกาญจน์ เลขที่ 30 ม.2/1
ครูใจดีค่ะ สอนเข้าใจง่าย ครูไม่ดุด้วย แจกคะแนนบ่อยค่ะ

ด.ช.ศรัณยพงศ์ สี่แสน ม.2/1 เลขที่10 ครูสอนเข้าใจง่ายดีครับ

ชลดา มาตจุฬา เลขที่15 2/1 ครูใจดีมากกกก;_;

คุณครูสอนเข้าใจอยู่ค่ะ
ด.ญ.นิสา แย้มรอย เลขที่18 ม.2/1

ด.ญ พมลพร คนชาญ เลขที่24 ม.2/1 ชื่อเล่นไหมค่ะ ครูสอนเข้าใจง่ายค่ะ ครูไม่สั่งงานเยอะ ครูแจกคะแนนด้วย

เรียนกับครูเข้าใจ เรียนรู้เรื่อง นำไปสอบได้ค่ะ
ด.ญ.ชญานิษฐ์ โพธิ์สุริยะ ม.2/1 เลขที่ 14

ด.ญ.ฟ้ารุ่ง พันดง ม.2/1 ครูสอนดีมากเลยค่ะ ไม่เคยดุเลย แจกคะแนนง่ายมากๆ

ด.ญ.อุบลวรรณ คำภูษา ชั้นม.2/1 เลขที่36n ครูสอนเข้าใจดีมากค่ะ

ด.ญ. พนิดา ทองขันธุ์ เลขที่31 ม.2/1
ครูใจดีมากกกก

ด.ญ.ปิยนุช คงนาค เลขที่22 ม.2/1
ครูสอนเข้าใจง่ายไม่สั่งการบ้านเยอะ

ด.ช.ธนกร แก้วขวาน้อย ม.2/1 เลขที่7 ครูสอนเข้าใจง่าย

ด.ญ.ชลธิชา สุขวรรณ์ ม.2/1 เลขที่16 (แก้ว) ครูสอนเข้าใจง่ายดีค่ะ สั่งงานไม่เยอะ ไม่ดุนักเรียน ไม่กดดันนักเรียน

ด.ญ.พิรญาณ์ โคตรปัจจิม ม.2/1 เลขที่ 26
คุณครูสอนเข้สใจดีค่ะ ไม่ดุนักเรียนด้วย

ด.ญ.ปัทมพร เเวงเลิศ ม.2/1 เลขที่20(นุ่น)
เรียนกับคุณครูเข้าใจง่ายสั่งงานไม่เยอะ

ด.ญ อภัทรศิริญา คะเณวัน เลขที่35

ด.ช. กวีโชติ ผิวทอง ม.2/1เลขที่1 ครูสอนเข้าใจ ใจดีและไม่ดุนักเรียน(แจกคะแนนเก่งด้วย)

ด.ช ภัทรพล วิเศษทักษิณ เลขที่11 2/3 ครูสอบเข้าใจครับเเละเเจกเเต้มได้เยอะมาก

ด.ช.พีรพัฒน์ พัฒนาสูนย์ เลขที่9 ม.2/1 เรียนเข้าใจดีครูก็ใจดีครับ

ด.ญ. พิชญาพัตร์ พะชะ 2/4

ด.ช.ณัฐพนธ์ ศรีทุมมี เลขที่6 ม.2/4

ด.ช.เอกรินทร์ มูลมะณี เลขที่20 ม.2/4

ด.ญ.ชลิตา ลาเกิด ม.2/4 เลขที่ 27

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีสุข

ด.ญ.กนกรดา กุดเป่ง 2/4 เลขที่21

ด.ช.จิราพัชร กุดวงค์แก้ว เลขที่1 ม.2/4

ด.ญ.อริสรา สีดาสาร ม.2/4 เลขที่36
(ครูสอนเข้าใจง่ายค่ะ)

ชนารดี สีสร้อย เลขที่26 ม.2/4

ด.ญ.ปวีณ์ธิดา ติยะบุตร เลขที่19 ม.2/1 คุณครูสอนเข้าใจง่าย

ธนากร​ มัง​ศรี​เลขที่​10 2/4

ด.ญ.วรัญญา พินิจมนตรี เลขที่ 28 ม.2/1

ด.ช.นัท​ธ​พงศ์ ​โสภณ​มงคล​ เลขที่ 11 ม.2/4nครูแจกคะแนนเก่งครับ

เด็กชาย ดรัญณพจษ์ ชูเเก้ว ม.2/1 เลขที่ 4 /ฟาน/ รู้สึกดีครับ พอเรัยนเข้าใจบ้าง ครูใจดีไม่ดุนักเรียนครับ //เเนบรูปไม่ได้ครับ

เนตรนภา รักไทย เลขที่27 ม2/3

ด.ญ ชณัฐดา สกุลสุด เลขที่25 ม2/4

เด็กชายกฤษฎากร ทานโชดี เลขที่1 2/5

นิตินัย สุทธิประภา เลขที่23 ม.2/3

เรียน

ความต้องการ

  • 1. ศึกษาเนื้อหาจากคลิป
  • 2. ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน ร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย

  • 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • 2. นักเรียนใช้ทบทวนบทเรียนหลังจากที่ครูสอน
  • 3. นักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติได้ (กักตัว/ลา)
  • 4. นักเรียนที่เรียนรหัสวิชานี้ไปแล้ว สามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง