0(0)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ( ค23101 ) ม.3/9

หลักสูตรรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                               รายวิชาพื้นฐาน

รหัส ค23101  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)                   จำนวน 1.5 หน่วยกิต     

                                                                     

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหาการให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  หาคำตอบและกราฟแสดงคำตอบ แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  แก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ความคล้าย   รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน การนำความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา

สถิติ  กำหนดประเด็น เขียนคำถาม กำหนดวิธีการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม  นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม   วิเคราะห์ ข้อมูลจาก แผนภาพกล่อง อ่าน แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลจากการ นำเสนอข้อมูลที่กำหนดให้  หาค่ากลาง (ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม) ของข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่  เลือกและใช้ค่ากลางของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม   อภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารทางสถิติที่สมเหตุสมผล (การใช้ข้อมูลสารสนเทศ)

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้เรียน    เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล   สามารถสืบค้นความรู้และสารสนเทศ   สร้างองค์ความรู้   การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   การบริการสังคมและมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ค 1.3  ม. 3/1   เข้าใจและใช้สมบัติ ของการไม่เท่ากัน เพื่อวิเคราะห์ และแก้ปัญหา โดยใช้อสมการ เชิงเส้น ตัวแปรเดียว

ค 2.2  ม. 3/1   เข้าใจและใช้สมบัติของ รูปสามเหลี่ยม ที่คล้ายกัน ในการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์ และปัญหา ในชีวิตจริง

ค 3.1 ม. 3/1  เช้าใจและใช้ความรู้ ทางสถิติ ในการนำเสนอ และวิเคราะห์ ข้อมูลจาก แผนภาพกล่องและแปล ความหมาย ผลลัพธ์      รวมทั้ง นำสถิติไปใช้ ในชีวิตจริง โดยใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสม

 

รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน60h

หน่วยที่ 1 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

สรุปเนื้อหา หน่วยที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การมอบหมายงาน

หน่วยที่ 2 เรื่อง ความคล้าย

หน่วยที่ 3 สถิติ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (1 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

167 ผู้เรียน

เรียน