0(0)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1/5

หลักสูตรรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                    รายวิชาพื้นฐาน
รหัส ค21101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (60 ชั่วโมง/สัปดาห์)                                   จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อัน  ได้แก่ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆทางคณิตศาสตร์  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  ในสาระต่อไปนี้

จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้

การสร้างทางเรขาคณิต  รูปเรขาคณิตพื้นฐาน  การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง

เลขยกกำลัง  ความหมายของเลขยกกำลัง  การดำเนินการของเลขยกกำลังและการนำไปใช้

ทศนิยมและเศษส่วน  การเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วนและทศนิยม  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม การตรวจคำตอบความสมเหตุสมผลที่เกิดจากการบวก  การลบ  การคูณ  การหารเศษส่วนและทศนิยม  ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารของเศษส่วนและทศนิยม

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติหน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า  ด้านข้าง  และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นลูกบาศก์

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้เรียน    เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล   สามารถสืบค้นความรู้และสารสนเทศ   สร้างองค์ความรู้   การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   การบริการสังคมและมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ค 1.1 ม. 1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

ค 1.1 ม. 1/2  เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

ค 2.2 ม. 1/1 ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่นวงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่นๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

ค 2.2 ม. 1/2 เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ

 

รวมทั้งหมด   4   ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนเต็ม

บทที่ 1 จำนวนเต็ม2:45
แบบทดสอบ เรื่องจำนวนเต็ม
บทที่ 2 การบวกจำนวนเต็ม
การมอบหมายงาน เรื่องการบวกจำนวนเต็ม
บทที่ 3 การลบจำนวนเต็ม
การมอบหมายงาน เรื่อง การลบจำนวนเต็ม
บทที่ 4 การคูณจำนวนเต็ม00:00
การมอบหมายงาน การคูณจำนวนเต็ม
บทที่ 5 เรื่อง การหารจำนวนเต็ม6:25
การมอบหมายงาน เรื่อง การหารจำนวนเต็ม
บทที่6 เรื่อง สมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม5:19
การมอบหมายงาน เรื่อง สมบัติการสลับที่
การมอบหมายงาน เรื่องสมบัติการแจกแจง หนึ่งและศูนย์
การมอบหมายงาน สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและการคูณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เลขยกกำลัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทศนิยมและเศษส่วน

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

166 ผู้เรียน

เรียน