ทบทวนบทเรียน บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง?

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 1) จำนวนตรรกยะ 2) จำนวนอตรรกยะ 3) รากที่สอง 4) รากที่สาม

ทบทวนบทเรียน บทที่ 3 ปริซึมและทรงกระบอก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สมบัติของเลขยกกำลัง (ครูพัชราภรณ์)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พหุนาม (ครูพัชราภรณ์)

1.3 หาความยาวของด้านที่เหลือ

1.3 หาความยาวของด้านที่เหลือ