0(0)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4/8

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                          รายวิชาพื้นฐาน

รหัส ค31101  วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน 40  ชั่วโมง ( 2 ชั่วโมง/สัปดาห์)                             จำนวน  1.0  หน่วยกิต

                                                                       

            ศึกษาฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้

เซต การเขียนเซต เซตจำกัดและเซตอนันต์  เซตที่เท่ากัน  เซตว่าง  แผนภาพเวนน์    เอกภพสัมพัทธ์ สับเซตและสับเซตแท้ เพาเวอร์เซต การดำเนินการของเซต อินเตอร์เซกชัน ยูเนียน คอมพลีเมนต์ ผลต่าง การหาผลการดำเนินการของเซตตั้งแต่สองการดำเนินการขึ้นไป  จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์และเชื่อมประพจน์ การหาค่าความจริงประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริง รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน (นิเสธ และ หรือ ถ้า….แล้ว…  ก็ต่อเมื่อ)

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ  มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  ผู้เรียน  เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล   สามารถสืบค้นความรู้และสารสนเทศ   สร้างองค์ความรู้   การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   การบริการสังคมและมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
          ค 1.1 ม. 4/1    เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

 

รวมทั้งหมด   1   ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

เซต

เซตและการเขียนเซต18:11
เซตและการเขียนเซต
สับเซตและเพาเวอร์เซต18:08
สับเซต
เพาเวอร์เซต
การดำเนินการของเซต22:42
อินเตอร์เซกชัน
ยูเนียน
ยูเนียนและอินเตอร์เซคชั่น
คอมพลีเมนต์
ผลต่าง
คอมพลีเมนต์และผลต่าง
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด (สูตร 3 เซต)18:32
จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด (สูตร 2 เซต)25:12
จำนวนสมาชิกของเซต
โจทย์ปัญหาโดยใช้เซต
แบบทดสอบ เรื่องเซต

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

หลักการนับเบื้องต้น

ความน่าจะเป็น

เกี่ยวกับผู้สอน

สอนวิชาคณิตศาสตร์
0 (0 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

93 ผู้เรียน

เรียน