0(0)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 ชั้น ม.5/8

หลักสูตรรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                               รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ค32101  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์ )                  จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

ศึกษาฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
เลขยกกำลัง เลขยกกำลังที่มีเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม รากที่ n  ของจำนวนจริง เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่มากกว่า 1  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
ฟังก์ชัน  ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้เรียน เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล   สามารถสืบค้นความรู้และสารสนเทศ   สร้างองค์ความรู้   การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   การบริการสังคมและมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ค 1.1 ม. 5/1  เข้าใจความหมายและใช้สมบัติเกี่ยวกับการบวก การคูณ การเท่ากัน และการไม่เท่ากันของจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ และจำนวนจริงในรูปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวน

ตรรกยะ

ค 1.2 ม. 5/1  ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน อธิบายสถานการณ์ที่กำหนด

 

รวมทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด

 

โครงสร้างรายวิชา

รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3   รหัสวิชา ค 32101   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ/สาระ

การเรียนรู้แกนกลาง

เวลา (ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน
1 เลขยกกำลัง ค 1.1 ม. 5/1

 

    การหารากที่ n ของจำนวนจริงโดยใช้บทนิยาม และค่าหลักของรากที่ n ของจำนวนจริงจะมีเพียงค่าเดียวเท่านั้นการหาผลบวก  ผลต่าง ผลคูณ  และผลหารของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์โดยใช้สมบัติของรากที่ n ของจำนวนจริง

การเขียนเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะให้อยู่ในรูปกรณฑ์ และเขียนจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ให้อยู่ใน รูปเลขยกกำลัง             การใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณหาค่าเลขยกกำลังและจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ ซึ่งสามารถนำสมบัติของเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้

10 30
2 ฟังก์ชัน ค 1.2 ม. 5/1 เขียนแทนความสัมพันธ์และฟังก์ชันในรูปต่างๆ เช่น ตาราง สมการ และกราฟได้ 30 70
ระหว่างภาคเรียน 70
ปลายภาค 30
รวม 100

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู่ที่ 1 เลขยกกำลัง

เลขยกกำลัง

หน่วยการเรียนรู้ 2 ฟังก์ชัน

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

224 ผู้เรียน

เรียน