0(0)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6/7

  • ลงทะเบียนแล้ว 8
  • อัปเดตล่าสุด กรกฎาคม 2, 2021

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕                       รหัสวิชา ค๓๓๑๐๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                  ภาคเรียนที่ ๑             เวลา   ๔๐  ชั่วโมง            ๑.๐  หน่วยกิต

 

 

ศึกษา  สถิติ  ข้อมูล  ตำแหน่งที่ของข้อมูล  ค่ากลาง (ฐานนิยม มัธยฐาน  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต)  ค่าการกระจาย (พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความแปรปรวน) การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและ เชิงปริมาณ  การแปลความหมายของค่าสถิติ

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สามารถแสดงเหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้เนื้อหาในคณิตศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน      มีจริยธรรมคุณธรรม  นำความรู้และหลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานอย่างมีความสุข

 

รหัสตัวชี้วัด
ค ๓.๑  :  ม.๖/๑

รวม  ๑  ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล

สถิติศาสตร์11:11
คำสำคัญในสถิติศาสตร์13:56
ประเภทของข้อมูล11:36
สถิติศาสตร์เชิงพรรณาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน12:03
แบบทดสอบ ความหมายของสถิติศาตร์และข้อมูล

การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

เกี่ยวกับผู้สอน

สอนวิชาคณิตศาสตร์
0 (0 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

93 ผู้เรียน

เรียน