0(0)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 –> ม.3/1

หลักสูตรรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                รายวิชาพื้นฐาน

รหัส ค23101  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)                   จำนวน 1.5 หน่วยกิต

                                                                  

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหาการให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสาระต่อไปนี้

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างของกำลังสาม การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสาม

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว แนะนำสมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

ความคล้าย รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  แนะนำฟังก์ชัน กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

สถิติ แผนภาพกล่อง การอ่านและแปลความหมายจากแผนภาพกล่อง

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้เรียน    เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล   สามารถสืบค้นความรู้และสารสนเทศ   สร้างองค์ความรู้  การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   การบริการสังคมและมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ค 1.2 ม.3/1  เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

ค 1.2 ม.3/2  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

ค 1.3 ม.3/1  เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากันเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ค 1.3 ม.3/2  ประยุกต์ใช้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

ค 2.2 ม.3/1  เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริง

ค 3.1 ม.3/1  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด แผนภาพต้นไม้ – ใบ  ฮิสโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล และแปลความหมาย ผลลัพธ์ รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
  • 2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
  • 3. เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากันเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • 4. ประยุกต์ใช้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
  • 5. เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริง
  • 6. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด แผนภาพต้นไม้ – ใบ ฮิสโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล และแปลความหมาย ผลลัพธ์ รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

สารบัญรายวิชา

23 บทเรียน60h

บทที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว?

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สอบก่อนเรียน บทที่ 1 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
งานที่ 1.1 แนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
งานที่ 1.2 คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
Quiz 1.1 แนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1.2 คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 115:14
1.2 คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 217:53
Quiz 1.2 คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1.3 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 118:13
1.3 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 218:49
งานที่ 3.1 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
งานที่ 3.2 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1.3 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 316:41
งานที่ 3.3 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1.3 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 416:42
งานที่ 3.4 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
Quiz 1.3 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1.4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 118:49
1.4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 217:03
งานที่ 4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
Quiz 1.4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สอบหลังเรียน บทที่ 1 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
AAR

บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง?

1) การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างของกำลังสาม 2) การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสาม

บทที่ 3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

บทที่ 4 ความคล้าย?

รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

บทที่ 5 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

บทที่ 6 สถิติ?

แผนภาพกล่อง การอ่านและแปลความหมายจากแผนภาพกล่อง

เกี่ยวกับผู้สอน

นางภวันตรี สาขามุละ ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการ สควค.) ป.บัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการ สควค.) ปริญญาโท ค.ม.การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (โครงการ สควค.)
0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

221 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/5