4.67(12)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 ค23102 ม.3/2

หลักสูตรรายวิชา

รหัสวิชา ค23102   รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

จำนวน 1.5 หน่วยกิต เวลาทั้งหมด 60  ชั่วโมง

ชื่อผู้สอน นางภวันตรี สาขามุละ เบอร์โทรศัพท์  0878612029

อีเมล  pawantree_math@hotmail.com

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์

ศึกษา  ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้

    พีระมิด กรวย และทรงกลมเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติเนื่องจากปริมาตรของพีระมิดสัมพันธ์กับปริมาตรของปริซึม และ ปริมาตรของกรวยและปริมาตรของทรงกลมต่างก็สัมพันธ์กับปริมาตรของทรงกระบอก เราจึงใช้ปริมาตรของปริซึมและ ทรงกระบอกในการอธิบายที่มาของการหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม
สำ หรับพื้นที่ผิวของพีระมิดและกรวยสามารถ อธิบายและหาได้จากพื้นที่ของรูปคลี่ของพีระมิดและกรวยนั้น
แต่เนื่องจากทรงกลมมีลักษณะเฉพาะที่ไม่สามารถใช้พื้นที่ของ รูปเรขาคณิตสองมิติในการอธิบายที่มาของการหาพื้นที่ผิวได้โดยตรง ดังนั้นจึงใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของทรงกลมและปริมาตร ของพีระมิดมาอธิบายที่มาของการหาพื้นที่ผิว

   ความน่าจะเป็น เป็นจำนวนที่ใช้เพื่อบอกโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่ง ๆ จะเกิดขึ้น ซึ่งมี 3 ลักษณะ คือ
ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนจะมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0 อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ จะมีค่าความน่าจะเป็น
อยู่ระหว่าง 0 กับ 1 และเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจะมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 1 ทั้งนี้ ในการบอกค่าความน่าจะเป็นอาจเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนทศนิยมหรือร้อยละเราสามารถใช้ความน่าจะเป็นช่วยในการคาดการณ์ สร้างข้อสรุป และตัดสินใจแก้ปัญหา

   ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร คือ ชุดของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรอย่างน้อย 2 สมการ ที่แต่ละสมการเขียนแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณ คำตอบของระบบสมการเป็นคำตอบของแต่ละสมการในระบบสมการ เราใช้ระบบสมการ แทนสถานการณ์หรือปัญหาเพื่อนำ ไปสู่การหาคำตอบ ซึ่งคำตอบ
สอดคล้องกับทุกเงื่อนไขและมีความสมเหตุสมผลจะเป็น คำ ตอบของปัญหาหรือสถานการณ

   อัตราส่วนตรีโกณมิติ เป็นอัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่สัมพันธ์กับขนาดของมุม ซึ่งเมื่อทราบขนาดของมุมและความยาวของด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้ว จะสามารถนำ ไปใช้ในการหาความยาวของ ด้านอื่น ๆ ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นได้ เราสามารถแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้อง กับระยะทางหรือความสูง โดยแปลงปัญหาให้เป็นแบบจำลองทางเรขาคณิต แล้วใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติมาช่วยในการแก้ปัญหา

   วงกลม เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติ ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงกลมมีมากมาย เช่น คอร์ด เส้นสัมผัสวงกลม มุมที่จุดศูนย์กลาง ของวงกลม มุมในส่วนโค้งของวงกลม ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นของวงกลม ประกอบกับความรู้ทางเรขาคณิต ทำให้เกิดสมบัติและทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมที่มีประโยชน์ในการจำลองสถานการณ์ รวมถึงการอธิบายและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริงอย่างสมเหตุสมผล

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า
โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ
ที่ได้ไปใช้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ
มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา
และทักษะที่ต้องการวัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
 • มาตรฐาน ค 2.1     เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้
 •     ตัวชี้วัด  ม.3/1   ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิดกรวย และทรงกลม ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
 •     ตัวชี้วัด  ม.3/2   ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
 •                และปัญหาในชีวิตจริง 
 • มาตรฐาน ค 3.2     เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำาไปใช
 •     ตัวชี้วัด ม.3/1   เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและนำาผลที่ได้ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
 • มาตรฐาน ค 1.3     ใช้นิพจน์สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำหนดให้
 •     ตัวชี้วัด ม.3/3    ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์     
 • มาตรฐาน ค 2.2     เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต  สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
 •                    และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้
 •     ตัวชี้วัด ม.3/2    เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
 •                    ชีวิตจริง      
 • มาตรฐาน ค 2.2     เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต  สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
 •                    และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้
 •     ตัวชี้วัด ม.3/3    เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
 • รวมตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

30 บทเรียน

บทที่ 1 พีระมิด กรวย และทรงกลม

ปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิด ตอนที่ 121:40
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิด ตอนที่ 2
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิด ตอนที่ 3
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิด ตอนที่ 4
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของกรวย ตอนที่ 1
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของกรวย ตอนที่ 2
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของกรวย ตอนที่ 3
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของกรวย ตอนที่ 4
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลม ตอนที่ 100:00:00
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลม ตอนที่ 200:00:00
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลม ตอนที่ 300:00:00
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลม ตอนที่ 400:00:00
สอบเก็บคะแนนท้ายบทที่ 1 เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม

บทที่ 2 ความน่าจะเป็น

บทที่ 3 การแก้ระบบสมการ

บทที่ 4 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

บทที่ 5 วงกลม

เกี่ยวกับผู้สอน

นางภวันตรี สาขามุละ ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการ สควค.) ป.บัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการ สควค.) ปริญญาโท ค.ม.การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (โครงการ สควค.)
4.67 (12 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

285 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.7

Total 12 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
1 คะแนน

🙆‍♀️👍🏻

ครูสอนดีมากๆเลยค่ะ ใจดีด้วยค่ะ

ครูใจดีมากๆค่ะ สอนเข้าใจ

ครูใจดีมากๆเลยยย🍬

เก่ง ดี มีวันัย ครูสอนเข้าใจง่าย ได้ความรู้ ได้เทคนิค เรียนง่ายแต่เข้าใจ สอนสนุก ครูน่ารักด้วยยมุมุมุ💗

เข้าใจง่ายมากค่ะ

ครูสอนเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ

เรียนแล้วเข้าใจง่ายมากๆค่ะ!

ครูสอนเข้าใจมากค่ะ เรียนสนุกมาก

เรียนเข้าใจง่ายมากค่ะ ขอบคุณนะคะ🤍

ครูใจดีมากเลยค่ะ😻😻

วิชาคณิตศาสตร์ของครูเรียนเข้าใจมากเลยค่ะ

เรียน