0(0)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 ค23102 ม.3/7

หลักสูตรรายวิชา

รหัสวิชา ค23102   รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

จำนวน 1.5 หน่วยกิต เวลาทั้งหมด 60  ชั่วโมง

ชื่อผู้สอน นางภวันตรี สาขามุละ เบอร์โทรศัพท์  0878612029

อีเมล  pawantree_math@hotmail.com

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์

ศึกษา  ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้

    พีระมิด กรวย และทรงกลมเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติเนื่องจากปริมาตรของพีระมิดสัมพันธ์กับปริมาตรของปริซึม และ ปริมาตรของกรวยและปริมาตรของทรงกลมต่างก็สัมพันธ์กับปริมาตรของทรงกระบอก เราจึงใช้ปริมาตรของปริซึมและ ทรงกระบอกในการอธิบายที่มาของการหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม
สำ หรับพื้นที่ผิวของพีระมิดและกรวยสามารถ อธิบายและหาได้จากพื้นที่ของรูปคลี่ของพีระมิดและกรวยนั้น
แต่เนื่องจากทรงกลมมีลักษณะเฉพาะที่ไม่สามารถใช้พื้นที่ของ รูปเรขาคณิตสองมิติในการอธิบายที่มาของการหาพื้นที่ผิวได้โดยตรง ดังนั้นจึงใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของทรงกลมและปริมาตร ของพีระมิดมาอธิบายที่มาของการหาพื้นที่ผิว

   ความน่าจะเป็น เป็นจำนวนที่ใช้เพื่อบอกโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่ง ๆ จะเกิดขึ้น ซึ่งมี 3 ลักษณะ คือ
ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนจะมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0 อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ จะมีค่าความน่าจะเป็น
อยู่ระหว่าง 0 กับ 1 และเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจะมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 1 ทั้งนี้ ในการบอกค่าความน่าจะเป็นอาจเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนทศนิยมหรือร้อยละเราสามารถใช้ความน่าจะเป็นช่วยในการคาดการณ์ สร้างข้อสรุป และตัดสินใจแก้ปัญหา

   ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร คือ ชุดของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรอย่างน้อย 2 สมการ ที่แต่ละสมการเขียนแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณ คำตอบของระบบสมการเป็นคำตอบของแต่ละสมการในระบบสมการ เราใช้ระบบสมการ แทนสถานการณ์หรือปัญหาเพื่อนำ ไปสู่การหาคำตอบ ซึ่งคำตอบ
สอดคล้องกับทุกเงื่อนไขและมีความสมเหตุสมผลจะเป็น คำ ตอบของปัญหาหรือสถานการณ

   อัตราส่วนตรีโกณมิติ เป็นอัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่สัมพันธ์กับขนาดของมุม ซึ่งเมื่อทราบขนาดของมุมและความยาวของด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้ว จะสามารถนำ ไปใช้ในการหาความยาวของ ด้านอื่น ๆ ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นได้ เราสามารถแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้อง กับระยะทางหรือความสูง โดยแปลงปัญหาให้เป็นแบบจำลองทางเรขาคณิต แล้วใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติมาช่วยในการแก้ปัญหา

   วงกลม เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติ ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงกลมมีมากมาย เช่น คอร์ด เส้นสัมผัสวงกลม มุมที่จุดศูนย์กลาง ของวงกลม มุมในส่วนโค้งของวงกลม ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นของวงกลม ประกอบกับความรู้ทางเรขาคณิต ทำให้เกิดสมบัติและทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมที่มีประโยชน์ในการจำลองสถานการณ์ รวมถึงการอธิบายและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริงอย่างสมเหตุสมผล

โดยจัดประสบการณ์  หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า
โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ
ที่ได้ไปใช้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  ระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ
มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา
และทักษะที่ต้องการวัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
 • มาตรฐาน ค 2.1     เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้
 •     ตัวชี้วัด  ม.3/1   ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิดกรวย และทรงกลม ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
 •     ตัวชี้วัด  ม.3/2   ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลม ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
 •                และปัญหาในชีวิตจริง 
 • มาตรฐาน ค 3.2     เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำาไปใช
 •     ตัวชี้วัด ม.3/1   เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและนำาผลที่ได้ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
 • มาตรฐาน ค 1.3     ใช้นิพจน์สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำหนดให้
 •     ตัวชี้วัด ม.3/3    ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์     
 • มาตรฐาน ค 2.2     เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต  สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
 •                    และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้
 •     ตัวชี้วัด ม.3/2    เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
 •                    ชีวิตจริง      
 • มาตรฐาน ค 2.2     เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต  สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
 •                    และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้
 •     ตัวชี้วัด ม.3/3    เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
 • รวมตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

30 บทเรียน

บทที่ 1 พีระมิด กรวย และทรงกลม

ปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิด ตอนที่ 121:39
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิด ตอนที่ 2
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิด ตอนที่ 3
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิด ตอนที่ 4
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของกรวย ตอนที่ 1
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของกรวย ตอนที่ 2
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของกรวย ตอนที่ 3
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของกรวย ตอนที่ 4
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลม ตอนที่ 100:00:00
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลม ตอนที่ 200:00:00
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลม ตอนที่ 300:00:00
ปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลม ตอนที่ 400:00:00
สอบเก็บคะแนนท้ายบทที่ 1 เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม

บทที่ 2 ความน่าจะเป็น

บทที่ 3 การแก้ระบบสมการ

บทที่ 4 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

บทที่ 5 วงกลม

เกี่ยวกับผู้สอน

นางภวันตรี สาขามุละ ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการ สควค.) ป.บัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการ สควค.) ปริญญาโท ค.ม.การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (โครงการ สควค.)
4.67 (12 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

285 ผู้เรียน

เรียน