0(0)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน2 ชั้น ม.1/2 ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                รายวิชาพื้นฐาน

รหัส ค21102  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2

เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (60 ชั่วโมง/สัปดาห์)                    จำนวน 1.5 หน่วยกิต

               ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อัน  ได้แก่

การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆทางคณิตศาสตร์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน ในสาระต่อไปนี้

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง

อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

          กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

การนำความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง

          สถิติ (1) การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล แผนภูมิรูปภาพ

แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น แผนภูมิรูปวงกลม การแปลความหมายของข้อมูล และนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้เรียน    เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล   สามารถสืบค้นความรู้และสารสนเทศ   สร้างองค์ความรู้   การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   การบริการสังคมและมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด

          ค 1.1 ม. 1/3  เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

          ค 1.3 ม. 1/1 เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ค 1.3 ม. 1/2 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
ค 1.3 ม. 1/3 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

          ค 3.1 ม. 1/1 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • 2. เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
  • 3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
  • 4. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
  • 5. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

สารบัญรายวิชา

23 บทเรียน

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว?

มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำหนดให้ ตัวชี้วัด ม.1/1 เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การเตรียมก่อนเรียนสมการ
ใบความรู้ เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์
ใบงาน เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์
แบบทดสอบ แบบรูปและความสัมพันธ์
ใบความรู้ เรื่องสมการและคำตอบสมการ
ใบงาน เรื่อง สมการและคำตอบของสมการ
ใบความรู้ เรื่อง สมบัติการเท่ากัน
สมบัติการเท่ากัน
แบบทดสอบ เรื่องคำตอบของสมการและ สมบัติการเท่ากัน
การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1
ใบงาน การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1
การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว2
ใบงาน การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2
การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว3
ใบงาน การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 3
การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว4
ใบงาน การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 4
ใบงาน การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 5
แบบทดสอบเรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว1
ใบงาน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว1
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว2
ใบงาน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว2
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว3
ใบงาน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 3
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว4
ใบงาน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 4
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว5
ใบงาน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 5
แบบทดสอบ เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

อัตราส่วนสัดส่วนและ ร้อยละ?

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ ตัวชี้วัด 3. เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น?

มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำหนดให้ ตัวชี้วัด 2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

สถิติ?

มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา ตัวชี้วัด 1. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

เกี่ยวกับผู้สอน

สอนวิชาคณิตศาสตร์
5.00 (1 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

65 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • ใบความรู้
  • ใบงาน/แบบฝึกทักษะ
  • แบบทดสอบ

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา