0(0)

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค23202) ม.3/7

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันไดแก่ การแกปัญหาการให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอการเชื่อมโยงความรูต่าง ๆทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสาระต่อไปนี้

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร แนะนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

วงกลม  มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม คอร์ดของวงกลม และเส้นสัมผัสวงกลม

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้เรียน    เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล   สามารถสืบค้นความรู้และสารสนเทศ   สร้างองค์ความรู้   การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   การบริการสังคมและมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

  1. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
  2. ใช้กราฟเพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  3. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  4. นำความรู้เกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา
  5. บอกทฤษฎีบทเกี่ยวกับมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม คอร์ดของวงกลมและเส้นสัมผัสวงกลม

นำทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมไปใช้ในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร?

ผลการเรียนรู้ 1. อธิบายเกี่ยวกับการแก้ระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสอง 2. แก้ระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสอง 3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสอง 4. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
แนะนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร00:13.28:00
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร000:15.04:00
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 200:13.56:00
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 100:00:00
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 200:00:00
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 300:00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วงกลม?

สาระการเรียนรู้ 1. ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม 2. เส้นสัมผัสวงกลม 3. คอร์ดของวงกลม 4. มุมในส่วนต่าง ๆ ของวงกลม 5. มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม 6. มุมในส่วนโค้งของวงกลม 7. รูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม 8. วงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 9. ความสัมพันธ์ระหว่างมุมและส่วนโค้งของวงกลม 10. ความสัมพันธ์ระหว่างคอร์ดและเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางมายังคอร์ดของวงกลม 11. ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นสัมผัสกับรัศมีของวงกลม

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (1 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

169 ผู้เรียน

เรียน