0(0)

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้น ม.2/3

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

รายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1  เวลารวม  40  ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต

 

( ด้านความรู้: K )

นักเรียนศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันไดแก่ การแกปัญหาการให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอการเชื่อมโยงความรูต่าง ๆทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสาระต่อไปนี้

เลขยกกำลัง เขียนจำนวนที่กำหนดให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก และหาค่าของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก หาผลคูณและผลหารของเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก  และนำสมบัติของเลขยกกำลังไปใช้ในการคำนวณ  เขียนจำนวนที่มีค่ามาก ๆ ให้อยู่ในรูป  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และหาค่าของจำนวนที่อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
พหุนาม พหุนาม การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช้สมบัติการแจกแจง กำลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของกำลังสอง

 

 

5

( ด้านทักษะ/กระบวนการ: P)

นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

( ด้านคุณลักษณะ: A )

เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้เรียน    เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล   สามารถสืบค้นความรู้และสารสนเทศ   สร้างองค์ความรู้   การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   การบริการสังคมและมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มในการ

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

  1. นักเรียนเข้าใจหลักการดำเนินการของพหุนาม และใช้พหุนามในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์

  1. นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได้

รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้

หมายเหตุ กรณีรายวิชาเพิ่มเติมให้ระบุเป็น ผลการเรียนรู้แทนรหัสตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง

1.การดำเนินการของเลขยกกำลัง
การมอบหมายงาน
แบบทดสอบเรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง
แบบทดสอบเรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง
2.สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกำลัง
การมอบหมายงาน สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกำลัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องพหุนาม

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

224 ผู้เรียน

เรียน