0(0)

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3/5 ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                          รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

รหัส  ค23202 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  6                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 2

เวลาเรียน  40  ชั่วโมง (40 ชั่วโมง/สัปดาห์)                            จำนวน 1.0 หน่วยกิต        

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แกการแกปัญหาการให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอการเชื่อมโยงความรูต่าง ๆทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสาระต่อไปนี้

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปญหา

วงกลม  วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง

สร้างสรรค์
เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้เรียน    เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล   สามารถสืบค้นความรู้และสารสนเทศ   สร้างองค์ความรู้   การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   การบริการสังคมและมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้

  1. ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้น สองตัวแปรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
  2. เข้าใจ และใช้ทฤษฎีบท เกี่ยวกับวงกลม ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

รวมทั้งหมด   2  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

วงกลม

เกี่ยวกับผู้สอน

สอนวิชาคณิตศาสตร์
5.00 (1 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

65 ผู้เรียน

เรียน