0(0)

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้

เซต เซตการดําเนินการระหว่างเซต การแก้ปัญหาโดยใช้เขต

ตรรกศาสตร์ ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ การหาค่าความจริงของประพจน์ การ สร้างตารางค่าความจริง รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน สัจนิรันดร์ การอ้างเหตุผล ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณ ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว สมมูลและนิเสธของประโยค ที่มีตัวบ่งปริมาณ

จํานวนจริง จํานวนจริง ระบบจํานวนจริง พหุนามตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบ ของพหุนาม สมการพหุนามตัวแปรเดียว เศษส่วนของพหุนาม สมการเศษส่วนของพหุนาม การไม่เท่ากันของจํานวนจริง อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ค่าสัมบูรณ์ สมการและอสมการ ค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้เรียน  เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล   สามารถสืบค้นความรู้และสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้   การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   การบริการสังคมและมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู้

  1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และ

อ้างเหตุผล 

  1. เข้าใจจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา 
  2. แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

     5.  แก้สมการและอสมการของพหุนามตัวแปรเดียวและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

สารบัญรายวิชา

46 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เซต

เซต ตอนที่ 100:00:00
เซต ตอนที่ 200:00:00
เซต ตอนที่ 300:00:00
เซต ตอนที่ 400:00:00
เซต ตอนที่ 500:00:00
เซต ตอนที่ 600:00:00
เซต ตอนที่ 700:00:00
เซต ตอนที่ 800:00:00
เซต ตอนที่ 900:00:00
เซต ตอนที่ 1000:00:00
เซต ตอนที่ 1100:00:00
เซต ตอนที่ 1200:00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตรรกศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จำนวนจริง

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

116 ผู้เรียน

เรียน