การสร้างทางเรขาคณิต?

การสร้าง จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รัศมี มุม

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ?

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ โดยใช้วงเวียนและสันตรง

จงสร้างCD   ให้มีความยาวเท่ากับความยาวของ AB

ขั้นที่ 1  สร้างรังสี  CX 

ขั้นที่ 2  กางวงเวียนรัศมียาวเท่ากับ AB

ขั้นที่ 3 ใช้ C เป็นจุดศูนย์กลาง

เขียนส่วนโค้งตัดรังสี  CX ที่จุด D

จะได้ CD  มีความยาวเท่ากับความยาวของ AB

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ม.1/1  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

            นักเรียนสามารถ สร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ตรวจใบงาน

2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

             3.1  สังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

             3.2 ตรวจใบงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป