0(0)

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ม.5/5

หลักสูตรรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัส ค 32201 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้

รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรยี นที่ 1จานวน 1.5 หน่วยกิต

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ การวัดความยาวส่วนโค้งและพิกัดของจุดปลายส่วนโค้ง ค่าของฟังก์ชัน ไซน์และโคไซน์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม การใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจานวนจริงหรือมุม ฟังก์ชัน ตรีโกณมิติของสองเท่า สามเท่า และครึ่งเท่าของจานวนจริงหรือมุม ความสัมพันธ์ระหว่างผลบวก ผลต่าง และผลคูณของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ เอกลักษณ์และสมการ ตรีโกณมิติ กฎของไซน์และโคไซน์ และการหาระยะทางและความสูง ระบบสมการเชิงเส้น

เมทริกซ์ เมทริกซ์ผกผันของ 2 × 2 ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n × n เมื่อ n เป็นจานวนนับ ที่ไม่เกินสาม และการใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น

เวกเตอร์สามมิติ ระบบพิกัดฉากสามมิติ เวกเตอร์ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ผลคูณเชิง สเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ และการนาเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิด คานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาประสบการณ์ด้าน ความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจาวัน อย่างสร้างสรรค์

เพอื่ ให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถทางานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้เรียน เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล สามารถสืบค้นความรู้และสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้ การสื่อสารและนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การบริการสังคมและมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้

1. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และนาไปใช้ในการ แก้ปัญหา

2. แก้สมการตรีโกณมิติ และนาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
3. ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหาได้
4. หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจานวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์

และหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n × n เมื่อ n เป็นจานวนนับที่ไม่เกินสามได้

99

5. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 × 2 ได้
6. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผัน และการดาเนินการตามแถว
7. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิง

สเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์
8. นาความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้

เกี่ยวกับผู้สอน

นายบุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา
5.00 (16 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

126 ผู้เรียน

เรียน