0(0)

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้

ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ลิมิตของลำดับ  ผลบวกของอนุกรมอนันต์

แคลคูลัสเบื้องต้น  ลิมิตของฟังก์ชัน  ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร  อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท  อนุพันธ์อันดับสูง  การประยุกต์ของอนุพันธ์  ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต  ปริพันธ์จำกัดเขต  พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

กำหนดการเชิงเส้น  การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์  และการใช้วิธีของกำหนดการ

เชิงเส้นในการแก้ปัญหา

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

ผลการเรียนรู้

  1. หาลิมิตของลำดับอนันต์โดยอาศัยทฤษฎีเกี่ยวกับลิมิตได้
  2. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้และนำความรู้เรื่องลำดับและอนุกรมไปใช้แก้ปัญหาได้
  3. หาลิมิตของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้
  4. บอกได้ว่าฟังก์ชันที่กำหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่
  5. หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่กำหนดได้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
  6. หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้
  7. หาปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันบนช่วงที่กำหนดให้และหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบนช่วงที่กำหนดให้ได้
  8. สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และใช้วิธีการของกำหนดการเชิงเส้นที่ใช้กราฟของสมการและอสมการที่มีสองตัวแปรในการแก้ปัญหาได้

สารบัญรายวิชา

80h

ลำดับและอนุกรมเลขคณิต

ลำดับและอนุกรมเรขาคณิต

ลิมิตของฟังก์ชัน

ผลบวกอนุกรมอนันต์

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

กานอินทริกรัล

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

139 ผู้เรียน

เรียน