0(0)

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 –> ม.3/6 Part 1

  • ลงทะเบียนแล้ว 18
  • อัปเดตล่าสุด กรกฎาคม 19, 2021

หลักสูตรรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                รายวิชาเพิ่มเติม

รหัส ค22101  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)                   จำนวน 1.0 หน่วยกิต

                                                                  

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหาการให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสาระต่อไปนี้

การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างของกำลังสาม การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสาม

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว แนะนำสมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  แนะนำฟังก์ชัน กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้เรียน    เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล   สามารถสืบค้นความรู้และสารสนเทศ   สร้างองค์ความรู้  การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   การบริการสังคมและมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้

1.  เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

2.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

3.  ประยุกต์ใช้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

นางภวันตรี สาขามุละ ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการ สควค.) ป.บัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการ สควค.) ปริญญาโท ค.ม.การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (โครงการ สควค.)
0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

221 ผู้เรียน

เรียน