0(0)

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 –> ม.6/4 Part 1

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้ค่ากลางของข้อมูล การวัดตำแหน่งที่หรือตำแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูล และการวัดการกระจายของข้อมูลการแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน  การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ  พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล  แผนภาพการกระจาย  การประมาณค่าของค่าคงตัวโดยใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด  ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้เรียน    เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล   สามารถสืบค้นความรู้และสารสนเทศ   สร้างองค์ความรู้   การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   การบริการสังคมและมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

  1. เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง
  2. นำความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาบางประการได้
  3. นำความรู้เรื่องคะแนนมาตรฐานไปใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลได้
  4. หาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติและนำความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติไปใช้ได้
  5. เข้าใจการสร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปร
  6. สร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปรที่อยู่ฝนรูปอนุกรมเวลาโดยใช้เครื่องคำนวณ
  7. ใช้ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลทำนายค่าตัวแปรตามเมื่อกำหนดตัวแปรอิสระให้
  8. รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

23 บทเรียน80h

บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม

บทที่ 2 แคลคูลัส

เกี่ยวกับผู้สอน

นางภวันตรี สาขามุละ ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการ สควค.) ป.บัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการ สควค.) ปริญญาโท ค.ม.การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (โครงการ สควค.)
0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

221 ผู้เรียน

เรียน