0(0)

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 ม.4/5

  • ลงทะเบียนแล้ว 29
  • อัปเดตล่าสุด กันยายน 9, 2021

หลักสูตรรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                รายวิชาเพิ่มเติม

รหัส ค31201  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)                    จำนวน 1.5 หน่วยกิต                                                             

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้

เซต เซต การดําเนินการระหว่างเซต การแก้ปัญหาโดยใช้เขต

ตรรกศาสตร์ ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ การหาค่าความจริงของประพจน์ การ สร้างตารางค่าความจริง รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน สัจนิรันดร์ การอ้างเหตุผล ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณ ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว สมมูลและนิเสธของประโยค ที่มีตัวบ่งปริมาณ

จํานวนจริง จํานวนจริง ระบบจํานวนจริง พหุนามตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบ ของพหุนาม สมการพหุนามตัวแปรเดียว เศษส่วนของพหุนาม สมการเศษส่วนของพหุนาม การไม่เท่ากันของจํานวนจริง อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ค่าสัมบูรณ์ สมการและอสมการ ค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้เรียน  เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล   สามารถสืบค้นความรู้และสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้   การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   การบริการสังคมและมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้

  1. 1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
  2. 2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และ

อ้างเหตุผล

  1. 3. เข้าใจจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา
  2. 4. แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

5.แก้สมการและอสมการของพหุนามตัวแปรเดียวและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประพจน์

บทที่ 1 ประพจน์15:21
แบบทดสอบเรื่อง
ใบงาน
บทที 2 การเชื่อมประพจน์7:26
การมอบหมายงาน
การมอบหมายงาน
บทที่ 4 การเชื่อมประพจน์ด้วยหรือ10:52
บทที่ 3 การเชื่อมประพจน์ด้วยและ6:00
การมอบหมายงาน
บทที่ 5 การเชื่อมประพจน์ด้วย ถ้า…แล้ว00:00:00
บทที่ 6 นิเสธของประพจน์00:00:00
การมอบหมายงาน
บทที่ 7 การหาค่าความจริงของประพจน์
การมอบหมายงาน
การมอบหมายงาน
บทที่ 8 การสร้างตารางค่าความจริง
การมอบหมายงาน
บทที่ 9 รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน21:49
การมอบหมายงาน ใบงานเรื่องประพจน์ที่สมูลกัน
การมอบหมายงาน เรื่องสัจนิรันดร์
บทที่10 สัจนิรันดร์27:05
บทที่ 11 การอ้างเหตุผล9:38
การมอบหมายงาน เรื่องการอ้างเหตุผล 1
การมอบหมายงาน เรื่อง การอ้างเหตุผล 2
บทที่ 12 ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ5:26
การมอบหมายงาน เรื่องประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ
เรื่องที่ 13 ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว00:00:00
การมอบหมายงาน เรื่องค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว
เรื่องที่ 14 สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ1:02:49
การมอบหมายงาน เรื่องสมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ

หน่วยการเรียนรูที่ 2 จำนวนจริง

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

101 ผู้เรียน

เรียน