0(0)

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ม.2/9

หลักสูตรรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                 รายวิชาเพิ่มเติม

รหัส ค22201   วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน 40  ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)                     จำนวน 1 หน่วยกิต

                                                                  

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหาการให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสาระต่อไปนี้

เลขยกกำลัง เขียนจำนวนที่กำหนดให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก และหาค่าของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก หาผลคูณและผลหารของเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก  และนำสมบัติของเลขยกกำลังไปใช้ในการคำนวณ  เขียนจำนวนที่มีค่ามาก ๆ ให้อยู่ในรูป  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และหาค่าของจำนวนที่อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
พหุนาม พหุนาม การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช้สมบัติการแจกแจง กำลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของกำลังสอง        

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้เรียน    เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล   สามารถสืบค้นความรู้และสารสนเทศ   สร้างองค์ความรู้   การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   การบริการสังคมและมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มในการ

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

  1. นักเรียนเข้าใจหลักการดำเนินการของพหุนาม และใช้พหุนามในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์

  1. นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได้

รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมบัติของเลขยกกำลัง

บทที่1 การดำเนินการของเลขยกกำลัง00:00:00
ใบงานที่1 เรื่อง การดำเนินการของเลขยกกำลัง
บทที่ 2 สมบัติอื่นๆของเลขยกกำลัง
การมอบหมายงานที่ 1 เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พหุนาม

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

101 ผู้เรียน

เรียน