0(0)

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ม.5/2

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

คณิตศาสตร์

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เล่ม 1                                                                           เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ การวัดความยาวส่วนโค้งและพิกัดของจุดปลายส่วนโค้ง ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม การใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม ฟังก์ชันตรีโกณมิติของสองเท่า สามเท่า และครึ่งเท่าของจำนวนจริงหรือมุม ความสัมพันธ์ระหว่างผลบวก ผลต่าง  และผลคูณของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของไซน์และโคไซน์ และการหาระยะทางและความสูง ระบบสมการเชิงเส้น การหาเมทริกซ์ผกผันของ 2 × 2 ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n × n เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่ไม่เกินสาม และการใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น ระบบพิกัดฉากสามมิติ เวกเตอร์ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ และการนำเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

ผลการเรียนรู้

  1. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
  2. แก้สมการตรีโกณมิติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
  3. ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา
  4. เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่าง

เมทริกซ์ และหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n × n เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่ไม่

เกินสาม

  1. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 × 2
  2. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผัน และการดำเนินการตามแถว

  1. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณ

เชิงเวกเตอร์

  1. นำความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา

รวม 8 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

28 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

1.1 ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์
1.1.1 การวัดความยาวส่วนโค้งและพิกัดของจุดปลายส่วนโค้ง00:00:00
1.1.2 ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์00:00:00
1.2 ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ00:00:00
1.3 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม00:00:00
1.3.1 การใช้ตารางค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ
1.4 กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ00:00:00
1.5 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม00:00:00
1.5.1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของสองเท่า สามเท่า และครึ่งเท่าของจำนวนจริงหรือมุม
1.5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลบวก ผลต่างและผลคูณของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
1.6 ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ00:00:00
1.7 เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ
1.7.1 เอกลักษณ์00:00:00
1.7.2 สมการตรีโกณมิติ00:00:00
1.8 กฎของโคไซน์และกฎของไซน์00:00:00
1.9 การหาระยะทางและความสูง00:00:00
แบบทดสอบเก็บคะแนนบทที่ 1
การมอบหมายงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เมทริกซ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เวกเตอร์

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

130 ผู้เรียน

เรียน