0(0)

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 ม.5/2

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                รายวิชาเพิ่มเติม

รหัส ค32202  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม4                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2

เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)                    จำนวน 2.0 หน่วยกิต                                                                   

ศึกษา พร้อมทั้งฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้ 

จำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อน สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน สมการพหุนามตัวแปรเดียว

หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและหลักการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด การจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด ทฤษฎีบททวินาม

ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น กฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็นโดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

ผู้เรียน  เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล   สามารถสืบค้นความรู้และสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้   การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   การบริการสังคมและมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้

  1. เข้าใจจำนวนเชิงซ้อนและใช้สมบัติของจำนวนเชิงซ้อนในการแก้ปัญหา
  2. หารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนเมื่อ n เป็นจำนวนนับที่มากกว่า 1
  3. แก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
  4. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่ ในการแก้ปัญหา
  5. หาความน่าจะเป็นและนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้

สารบัญรายวิชา

48 บทเรียน

บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน

1.1 จำนวนเชิงซ้อน
1.1.1 วีดิทัศน์ จำนวนเชิงซ้อน ตอน100:00:00
1.2 สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน
1.2.1 วีดิทัศน์ จำนวนเชิงซ้อน ตอน 200:00:00
1.2.2 วีดีทัศน์ จำนวนเชิงซ้อน ตอน 300:00:00
1.2.3 วีดีทัศน์จำนวนเชิงซ้อน ตอน 400:00:00
1.3 รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน
1.3.1 วิดีทัศน์จำนวนเชิงซ้อน ตอน 500:00:00
1.3.2 วีดีทัศน์จำนวนเชิงซ้อน ตอน 600:00:00
1.4 กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
1.4.1 วีดีทัศน์จำนวนเชิงซ้อน ตอน 700:00:00
1.4.2 วีดีทัศน์จำนวนเชิงซ้อน ตอน 800:00:00
1.5 รูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อน
1.5.1 วีดีทัศน์จำนวนเชิงซ้อน ตอน 900:00:00
1.5.2 วีดีทัศน์จำนวนเชิงซ้อน ตอน 1000:00:00
1.5.3 วีดีทัศน์จำนวนเชิงซ้อน ตอน 1100:00:00
1.6 รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน
1.6.1 วีดีทัศน์จำนวนเชิงซ้อน ตอน 1200:00:00
1.6.2 วีดีทัศน์จำนวนเชิงซ้อน ตอน 1300:00:00
1.7 สมการพหุนามตัวแปรเดียว
1.7.1 วีดีทัศน์จำนวนเชิงซ้อน ตอน 1400:00:00
1.7.2 วีดีทัศน์จำนวนเชิงซ้อน ตอน 1500:00:00

บทที่ 2 หลักการนับเบื้องต้น

บทที่ 3 ความน่าจะเป็น

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

132 ผู้เรียน

เรียน