หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง?

แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยอาศัยวิธีทำ เป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แก้สมการกำลังสอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กราฟพาราโบลา

เรื่องที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสาม