0(0)

ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 ห้อง3/8

  • โดย Nadol Kunakom
  • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

จำนวน 1 หน่วยกิต  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง

สารบัญรายวิชา

28 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

1.1 ผลบวกกำลังสาม25:17
1.2 ผลต่างกำลังสาม00:00:00
1.3 การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสี่00:00:00
1.4 การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีหก00:00:00
1.5 การประยุกต์ใช้00:00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

207 ผู้เรียน

เรียน