0(0)

ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 ห้อง4/2

  • โดย Nadol Kunakom
  • ประเภทรายวิชา: พื้นฐาน

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                รายวิชาพื้นฐาน

รหัส ค31101  วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน 40  ชั่วโมง ( 2 ชั่วโมง/สัปดาห์)                   จำนวน  1.0  หน่วยกิต

                                                                  

          ศึกษาฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้

เซต การเขียนเซต เซตจำกัดและเซตอนันต์  เซตที่เท่ากัน  เซตว่าง  แผนภาพเวนน์    เอกภพสัมพัทธ์ สับเซตและสับเซตแท้ เพาเวอร์เซต การดำเนินการของเซต อินเตอร์เซกชัน ยูเนียน คอมพลีเมนต์ ผลต่าง การหาผลการดำเนินการของเซตตั้งแต่สองการดำเนินการขึ้นไป  จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์และเชื่อมประพจน์ การหาค่าความจริงประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริง รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน (นิเสธ และ หรือ ถ้า….แล้ว…  ก็ต่อเมื่อ)

หลักการนับเบื้องต้น หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด การจัดหมู่กรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด

ความน่าจะเป็น  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ  มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  ผู้เรียน  เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล   สามารถสืบค้นความรู้และสารสนเทศ   สร้างองค์ความรู้   การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   การบริการสังคมและมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
          ค 1.1 ม. 4/1    เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ค 3.2 ม. 4/1  เข้าใจและใช้หลักการบวกและการคูณ การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่

ในการแก้ปัญหา

ค 3.2 ม. 4/2  หาความน่าจะเป็นและนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้

 

รวมทั้งหมด   3   ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เซต

1.1 เซต55:51
1.2 การดำเนินการระหว่างเซต : อินเตอร์เซกชัน22:08
1.3 การดำเนินการระหว่างเซต : ยูเนียน43:55
1.4 การดำเนินการระหว่างเซต : คอมพลีเมนต์37:45
1.5 การดำเนินการระหว่างเซต : ผลต่างระหว่างเซต29:24
1.6 การแก้ปัญหาโดยใช้เซต1:05:20
ใบงานเซตต์-แผนภาพเวนน์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักการนับเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความน่าจะเป็น

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

207 ผู้เรียน

เรียน