0(0)

ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ชั้น ม.4/4

  • โดย Nadol Kunakom
  • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา พร้อมฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาสาระ ดังนี้

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน การใช้ฟังก์ชันในชีวิตจริง กราฟของฟังก์ชัน การดำเนินการของฟังก์ชัน ฟังก์ชันผกผัน

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและฟังก์ชันลอการิทึม  เลขยกกำลัง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม การหาค่าลอการิทึม การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม สมการและอสมการลอการิทึม การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพนเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม

เรขาคณิตวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และคิดสร้างสรรค์

การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และนำประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการ   ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล   สามารถสืบค้นความรู้และสารสนเทศ   สร้างองค์ความรู้   การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   การบริการสังคมและ                มีจิตสาธารณะบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การวัดประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน
  • 2. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา
  • 3. เข้าใจลักษณะกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
  • 4. แก้สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
  • 5. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา

สารบัญรายวิชา

25 บทเรียน80h

หน่วยที่ 1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

1.1 ความสัมพันธ์
1.2 ฟังก์ชัน
1.3 การใช้ฟังก์ชันในชีวิตจริง
1.4 กราฟของฟังก์ชัน
1.5 การดำเนินการของฟังก์ชัน
1.6 ฟังก์ชันผกผัน

หน่วยที่ 2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

หน่วยที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

209 ผู้เรียน

เรียน