0(0)

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 ห้อง6/2

 • โดย Nadol Kunakom
 • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                               รายวิชาเพิ่มเติม

รหัส ค33201  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)                     จำนวน 2.0 หน่วยกิต

 

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้

การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสาระต่อไปนี้

ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ลำดับอนันต์ได้แก่ ความหมายของลำดับ รูปแบบการกำหนดลำดับ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต และลิมิตของลำดับ อนุกรมอนันต์ ได้แก่ ผลบวกของอนุกรมอนันต์และสัญลักษณ์แทนการบวก

แคลคูลัสเบื้องต้น  ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ความชันของเส้นโค้ง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยการใช้สูตร อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ อนุพันธ์อันดับสูง      การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ  มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  ผู้เรียน    เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล   สามารถสืบค้นความรู้และสารสนเทศ   สร้างองค์ความรู้   การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   การบริการสังคมและมีจิตสาธารณะบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้

 1. หาลิมิตของลำดับอนันต์โดยอาศัยทฤษฎีเกี่ยวกับลิมิตได้
 2. หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้
 3. นำความรู้เรื่องลำดับและอนุกรมไปแก้ปัญหาได้
 4. หาลิมิตของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้
 5. บอกได้ว่าฟังก์ชันที่กำหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่
 6.  หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้
 7. นำความรู้เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ได้
 8. หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้
 9. หาปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันบนช่วงที่กำหนดให้ และหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบนช่วงที่กำหนดให้ได้

จำนวน 9 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

39 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลำดับและอนุกรม

1.1 ลำดับจำกัดและลำดับอนันต์22:24
1.2 การเขียนแสดงลำดับและหาพจน์ลำดับต่างๆ20:08
1.3 ลำดับเลขคณิต24:03
1.4 ลำดับเรขาคณิต118:24
1.5 ลำดับเรขาคณิต223:05
1.6 ลำดับฮาร์มอนิก24:10
1.7 ลิมิตของลำดับ25:48
1.8 การหาลิมิตของลำดับอนันต์126:04
1.9 การหาลิมิตของลำดับอนันต์ 219:54
1.10 การหาลำดับของลิมิตอนันต์324:00
1.11 การหาลำดับของลิมิตอนันต์411:51
1.12 อนุกรมจำกัดและอนุกรมเลขคณิต00:00:00
1.13 อนุกรมเรขาคณิต18:17
1.14 อนุกรมอนันต์121:06
1.15 อนุกรมอนันต์224:12
1.16 ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต26:41
1.17 สัญลักษณ์แสดงการบวกและสูตรการบวกของอนุกรม26:51
1.18 การใช้สูตรผลบวกของอนุกรมในการแก้ปัญหา22:20
1.19 การใช้ความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ย00:00:00
1.20 การใช้ความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต00:00:00
1.21 การใช้ความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่างวดที่รับหรือจ่ายตอนต้นงวด00:00:00
1.22 การใช้ความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่างวดที่รับหรือจ่ายตอนสิ้นงวด00:00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แคลคูลัสเบื้องต้น

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

207 ผู้เรียน

เรียน