0(0)

งานช่างสร้างอาชีพ 2 ม. 2/8

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ งานช่างสร้างงานอาชีพ การประกอบอาชีพด้านงานช่าง การจัดการอาชีพด้านงานช่าง

วิเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการทำงานเลือกใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างสร้างสรรค์  และเหมาะสมกับงาน โดยคำนึงถึง ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสังคม ปฏิบัติผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน กระบวนการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นำเสนอผลงาน  และแนวทางการประกอบ อาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ ทำงานด้วยความ เสียสละ มีความปลอดภัย และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัยและ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ยึดมั่น ค่านิยมที่ดีงาม ความสามัคคีและเสียสละ

ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและ จิตสาธารณะ (Public Service) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ผลการเรียนรู้
 • 1. จัดการและแก้ปัญหาในการสร้างงานอาชีพช่างได้
 • 2. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงานอาชีพ
 • 3. อธิบายหลักการพื้นฐานในการตัดสินใจประกอบอาชีพด้านงานช่างได้
 • 4. วิเคราะห์คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพด้านงานช่างได้
 • 5. เขียนโครงงานอาชีพด้านงานช่างได้
 • 6. นำความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพด้าน งานช่างไปประยุกต์ใช้ในการเลือกประกอบอาชีพของตนเอง
 • 7. อธิบายลักษณะและเปรียบเทียบความแตกต่างในการจัดการระบบงานตามรูปแบบโครงสร้างขององค์กรแบบต่าง ๆ ได้
 • 8. อธิบายแนวทางการจัดการระบบคนหรือแรงงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้
 • 9. อธิบายขั้นตอนการจัดการเงินทุนของการประกอบธุรกิจด้านงานช่างขนาดย่อมได้
 • 10. วิเคราะห์แนวทางการจัดการสถานประกอบการธุรกิจด้านงานช่างขนาดย่อมที่เป็นการผลิตและที่เป็นการค้าปลีกหรือการบริการได้
 • 11. อธิบายวิธีการจัดการการผลิตที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพงานได้
 • 12. อธิบายแนวทางการจัดการการตลาดที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดได้
 • 13. นำแนวทางและวิธีการการจัดการอาชีพด้านงานช่างไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • รวม 13 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน20h

หน่วยที่ 1 ทักษะการทำงาน

งานนำเสนอ
การมอบหมายงาน

หน่วยที่ 2 การจัดตกแต่งบ้าน

หน่วยที่ 3 เครื่องดื่มและการบริการ

หน่วยที่ 4 งานช่างในบ้าน

หน่วยที่ 5 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุท้องถิ่น

หน่วยที่ 6 การเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน

หน่วยที่ 7 การเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อเข้าสู่อาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

21 รายวิชา

50 ผู้เรียน

เรียน

ความต้องการ

 • -

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2