0(0)

งานช่าง 1

หลักสูตรรายวิชา

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานช่างเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ควรทราบ ในการปฏิบัติงานทางด้านช่าง ได้แก่  ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของงานช่าง  ลักษณะของงานช่าง  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พลังงานและสิ่งแวดล้อม วัสดุงานช่าง อาชีพงานช่าง และเทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. ผู้เรียนบอกความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์งานช่างได้
 • 2. ผู้เรียนบอกลักษณะงานช่างได้
 • 3. ผู้เรียนสามารถบอกความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานได้
 • 4. ผู้เรียนบอกพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานช่างได้
 • 5. ผู้เรียนบอกชื่อวัสดุและการใช้งานได้
 • 6. ผู้เรียนบอกลักษณะอาชีพที่เกี่ยวข้องงานช่างได้
 • 7. ผู้เรียนบอกลักษณะของเทคโนโลยีได้

สารบัญรายวิชา

30 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานปูนซีเมนต์เบื้องต้น

ปูนซีเมนต์ธรรมชาติ
ปูนซีเมนต์พอซโซลานา
ปูนซีเมนต์อะลูมินัส
ปูนซีเมนต์ซิลิกา
การผลิตปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนผสม
ปูนซีเมนต์บ่อน้ำมัน
ปูนซีเมนต์ขาว
ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ
ปูนขาว
คอนกรีดแบบผสมเสร็จ
อิฐ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพื้น
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมผิวปูนหรือยิบซัม
สรุปหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
แบบทดสอบ 1

หน่วยการเียนรู้ที่ 2 งานประปาเบื้องต้น

ข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2564?

https://forms.gle/98BwVCea7jYscLJPA

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

46 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • https://youtu.be/D-gt4GpfpJ4

ความต้องการ

 • 1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึกษาสาระการเรียนรู้ข้อต่าง ๆ แล้วสรุปออกมาในหัวข้อสำคัญ เช่น ความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง แล้วนำเสนอหน้าห้องเรียนให้เพื่อน ๆ ทราบ ซักถาม และให้ผู้สอนร่วมกันสรุปสาระการเรียนรู้
 • 2. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบท้ายหน่วย จำนวน 10 ข้อ หรือ มอบหมายงานเพิ่มเติมนอก
 • เวลาตามความเหมาะสม
 • 3. ควรใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงเรียน
 • ข้อมูลค้นคว้าเพิ่มเติม
 • ที่สุดของวัสดุช่าง อรรจน์ ประภาพิทยากร
 • วัสดุช่าง ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
 • คู่มือแบบเรียนวิชา พื้นฐานวิชาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย

 • มัธยมศึกษาปีที่ 2