0(0)

งานช่าง 2 ม. 2/3

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับงานเขียนแบบและการสร้างชิ้นงาน งานเดินสายไฟฟ้าภายในบ้านเบื้องต้น งานบริการเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น และงานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

วิเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการทำงานเลือกใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างสร้างสรรค์  และเหมาะสมกับงาน โดยคำนึงถึง ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสังคม ปฏิบัติผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน กระบวนการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นำเสนอผลงาน และแนวทางการประกอบ อาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ ทำงานด้วยความ เสียสละ มีความปลอดภัย และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัยและ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ยึดมั่น ค่านิยมที่ดีงาม ความสามัคคีและเสียสละ ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและ จิตสาธารณะ (Public Service) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ตัวชี้วัด
  • 1. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา การทำงาน
  • 2. ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
  • 3. มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน20h

หน่วยที่ 1 ทักษะการทำงาน

งานนำเสนอ
การมอบหมายงาน

หน่วยที่ 2 การจัดตกแต่งบ้าน

หน่วยที่ 3 เครื่องดื่มและการบริการ

หน่วยที่ 4 งานช่างในบ้าน

หน่วยที่ 5 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุท้องถิ่น

หน่วยที่ 6 การเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน

หน่วยที่ 7 การเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อเข้าสู่อาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

21 รายวิชา

50 ผู้เรียน

เรียน

ความต้องการ

  • -

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2