0(0)

งานเกษตร 1 ม.3/9

หลักสูตรรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                              รายวิชาพื้นฐาน

รหัส ง23101      วิชา งานเกษตร 1                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ( 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)                             จำนวน 0.5 หน่วยกิต

                                                                  

          ศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การจัดการธุรกิจขยายพันธุ์พืช การเกษตรกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และ การประกอบธุรกิจการเกษตร

วิเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการทำงานเลือกใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างสร้างสรรค์  และเหมาะสมกับงาน โดยคำนึงถึง ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย และสงัคม ปฏิบัติผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน กระบวนการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นำเสนอผลงาน  และแนวทางการประกอบ อาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ ทำงานด้วยความ เสียสละ มีความปลอดภัย และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัยและ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ยึดมั่น ค่านิยมที่ดีงาม ความสามัคคีและเสียสละ

ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและ จิตสาธารณะ (Public Service) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ง  1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3

ง  2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3

 

รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์?

การเลี้ยงสัตว์เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงดู การให้อาหาร การรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัย การป้องกันและรักษาโรคของสัตว์เพื่อให้สัตว์เลี้ยงเจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง และให้ผลผลิตตอบแทนสูงสุด
เรื่องที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน หน่วยที่ 1
ใบงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

หน่วยที่ 2 งานอาชีพขยายพันธ์ุพืช?

งานอาชีพขยายพันธุ์พืชเป็นการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มจำนวนต้นพืชให้มีปริมาณมากขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเพาะเมล็ด การปักชำ การตอนกิ่ง การติดตา ผู้จัดการธุรกิจขยายพันธุ์พืชจะต้องศึกษาเกี่ยวกับลักษณะงาน คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการขยายพันธุ์พืช และเทคนิควิธีการในการขยายพันธุ์พืชเพื่อให้สามารถจัดการงานขยายพันธุ์พืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยที่ 3 การเกษตรกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย?

การเกษตรมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เป็นอาชีพหลัก เป็นแหล่งแรงงาน เป็นแหล่งวัตถุดิบ เป็นปัจจัยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ และเป็นปัจจัยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

หน่วยที่ 4 การประกอบธุรกิจการเกษตร?

ธุรกิจการเกษตรเป็นการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรหากผู้ประกอบธุรกิจทราบวัตถุประสงค์และหน้าที่หลักของธุรกิจการเกษตรก็จะช่วยให้เห็นแนวทางในการประกอบธุรกิจการเกษตร

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

87 ผู้เรียน

เรียน