0(0)

งานเกษตร2 ม3/1

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา งานเกษตร2

 

รายวิชา พื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่  2  เวลารวม 20 ชั่วโมง  จำนวน  0.5 หน่วยกิต

 

( ด้านความรู้: K ) ศึกษาเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช การหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย และวิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ

( ด้านทักษะ/กระบวนการ: P) วิเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการทำงานเลือกใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างสร้างสรรค์  และเหมาะสมกับงาน โดยคำนึงถึง ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัย และสงัคม ปฏิบัติผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน กระบวนการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นำเสนอผลงาน  และแนวทางการประกอบ อาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

( ด้านคุณลักษณะ: A ) เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ ทำงานด้วยความ เสียสละ มีความปลอดภัย และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัยและ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ยึดมั่น ค่านิยมที่ดีงาม ความสามัคคีและเสียสละ ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและ จิตสาธารณะ (Public Service) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ง  1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3

ง  2.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3

 

รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

หน่วยที่ 1. การขยายพันธุ์พืช?

การขยายพันธุ์พืชเพื่อให้พืชคงไว้ซึ่งคุณสมบัติและคุณภาพของผลผลิตเท่าเดิม หรือดีขึ้นกว่าเดิม ผู้ทำการขยายพันธุ์พืชต้องมีทักษะในการทำงาน รู้จักโครงสร้าง ลักษณะ และวิธีการขยายพันธุ์พืชแต่ละชนิด
1 ประวัติความเป็นมาของการขยายพันธุ์พืช00:00:00
แบบทดสอบ
2 ประเภท หลักการขยายพันธุ์พืช
แบบทดสอบ
3 การตอนกิ่ง00:00:00
แบบทดสอบ
4 การทาบกิ่งและการติดตา00:00:00
แบบทดสอบ
5 การเสียบยอด00:00:00
แบบทดสอบ
6 การตัดชำ00:00:00
แบบทดสอบ

หน่วยที่ 2. งานอาชีพ?

ขยายพันธุ์พืช และเทคนิควิธีการในการขยายพันธุ์พืชเพื่อให้สามารถจัดการงานขยายพันธุ์พืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

92 ผู้เรียน

เรียน